Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1993 m.

Europos Sąjungos istorija - 1993 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Danija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.
Pradėjo veikti bendroji Europos rinka.

Vasaris

1 d.

Briuselyje pradėtos derybos dėl narystės su Austrija, Suomija ir Švedija. Pasirašytas susitarimas dėl prekybos su Rumunija.

Kovas

8 d.

Pasirašytas susitarimas dėl prekybos su Bulgarija.

Balandis

5 d.

Liuksemburge pradėtos derybos dėl Norvegijos narystės.

Gegužė

14 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl žalos aplinkai atlyginimo.

18 d.

Per antrąjį referendumą Danijos piliečiai pritarė Europos Sąjungos sutarčiai.

Birželis

19–24 d.

Bendrija dalyvavo Jungtinių Tautų pasaulinėje konferencijoje žmogaus teisių klausimais.

21–22 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kopenhagoje (Danija). Šiame susitikime patvirtinta, kad Austrijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos stojimo procesas bus baigtas 1995 m., o Vidurio ir Rytų Europos asocijuotos šalys užtikrinamos, kad jos taps visavertėmis narėmis, kai tik atitiks politinius ir ekonominius kriterijus.

Liepa

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

7–9 d.

Didžiojo septyneto susitikimas Tokijuje (Japonija).

19 d.

Taryba priėmė naują TACIS programą, skirtą nepriklausomoms valstybėms, buvusioms Tarybų Sąjungos narėms.

Rugpjūtis

2 d.

Jungtinė Karalystė ratifikavo Europos Sąjungos sutartį.

Rugsėjis

29 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl europinės pakraipos švietimo srityje.

Spalis

8–9 d.

Bendrija dalyvavo Europos Tarybos surengtame aukščiausiojo lygio susitikime Vienoje.

20 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl įsigijus produktą teikiamų garantijų ir paslaugų.

25 d.

Tarpinstitucinė konferencija Liuksemburge. Taryba, Komisija ir Parlamentas priėmė deklaraciją dėl demokratijos, skaidrumo ir subsidiarumo. Šios institucijos pritarė Parlamento sprendimo dėl ombudsmeno pareigų projektui ir dokumento, kuriame nustatyti Taikinimo komiteto darbo metodai vykstant bendro sprendimo procedūrai, projektui.

29 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Taryba patvirtino, kad antrasis Ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo etapas prasidės 1994 m. sausio 1 d., ir nustatė, kokių bendrų veiksmų Europos Sąjunga turėtų imtis pagal bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Be to, priimtas sprendimas dėl kai kurių Bendrijos įstaigų ir agentūrų vietos.

Lapkritis

1 d.

Baigus visas ratifikavimo procedūras, įsigaliojo Europos Sąjungos sutartis.

16 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl teismų prieinamumo vartotojams ir vartotojų ginčų sprendimo.

17 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos socialinės politikos.

Gruodis

5 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą „Augimas, konkurencingumas ir užimtumas. Išbandymai ir keliai į XXI-ąjį amžių“.

6 d.

Taryba ir Komisija susitarė dėl elgesio kodekso, kurio laikomasi suteikiant visuomenei galimybę susipažinti su oficialiais dokumentais.

9 d.

Borisas Jelcinas, Jacques'as Delors'as ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Jeanas Lucas Dehaene'as pasirašė deklaraciją dėl Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos ryšių, visų pirma politinių, stiprinimo.

10–11 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Susitikime parengtas augimo, konkurencingumo, užimtumo, teisingumo ir vidaus reikalų sričių veiksmų planas. Be to, jame nutarta surengti konferenciją, per kurią būtų parengtas Vidurio ir Rytų Europos stabilumo paktas.

13 d.

Sprendimas dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo sudarymo.

15 d.

Urugvajaus derybų rate (GATT) dalyvaujančių valstybių delegacijos pasirašė susitarimą su Ženeva, pagal kurį pradėtas plačiausio masto pasaulio prekybos istorijoje liberalizavimas.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija
Back to top