Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1993

Euroopa Liidu ajalugu - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Taani.
Jõustub ühtne Euroopa turg.

Veebruar

1

Brüsselis algavad ühinemisläbirääkimised Austria, Soome ja Rootsiga. Rumeeniaga sõlmitakse Euroopa leping kaubandusega seotud küsimuste kohta.

Märts

8

Bulgaariaga sõlmitakse Euroopa leping.

Aprill

5

Luxembourgis algavad ühinemisläbirääkimised Norraga.

Mai

14

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu keskkonnakahjustuste heastamise kohta.

18

Teine rahvahääletus Taanis. Enamus hääletab Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise poolt.

Juuni

19–24

Ühendus osaleb ÜRO ülemaailmsel inimõiguste konverentsil.

21–22

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kopenhaagenis. Otsustatakse, et Austria, Soome, Rootsi ja Norra ühinemine tuleb lõpule viia 1995. aastaks. Kesk- ja Ida-Euroopa assotsieerunud riikidele kinnitatakse, et nad saavad täisliikmeks siis, kui täidavad majanduslikud ja poliitilised tingimused.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Belgia.

7–9

G-7 riikide tippkohtumine Tokyos.

19

Nõukogu võtab vastu uue programmi TACIS, mis on suunatud endise Nõukogude Liidu vabariikidest koosnevale Sõltumatute Riikide Ühendusele.

August

2

Ühendkuningriik ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

September

29

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu hariduse Euroopa mõõtme kohta.

Oktoober

8–9

Ühendus osaleb Euroopa Nõukogu korraldatud Viini tippkohtumisel.

20

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu tarbekaupade garantiide ja müügijärgse teeninduse kohta.

25

Institutsioonidevaheline kohtumine Luxembourgis. Nõukogu, komisjon ja Euroopa Parlament võtavad vastu deklaratsiooni demokraatia, läbipaistvuse ja subsidiaarsuse kohta. Nad kiidavad heaks ombudsmani ülesandeid käsitleva parlamendi otsuse eelnõu ning akti eelnõu, mis käsitleb lepituskomitee tööviise kaasotsustusmenetluses.

29

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Kinnitatakse, et majandus- ja rahaliidu teine etapp algab 1. jaanuaril 1994. Lisaks määratakse kindlaks mitu küsimust, mille suhtes liit peab ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames võtma ühismeetmeid. Võetakse vastu otsus ühenduse mitme ameti ja asutuse asukohtade kohta.

November

1

Kõik riigid on Euroopa Liidu lepingu ratifitseerinud. Leping jõustub.

16

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu tarbijatele õiguskaitse kättesaadavuse ning ühtsel turul tarbijavaidluste lahendamise kohta.

17

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu liidu sotsiaalpoliitiliste valikute kohta.

Detsember

5

Komisjon võtab vastu valge raamatu „Majanduskasv, konkurentsivõime, tööhõive – väljakutsed ja võimalused 21. sajandi eel”.

6

Nõukogu ja komisjon jõuavad kokkuleppele ametlike dokumentide üldist kättesaadavust reguleerivas tegevusjuhendis.

9

Boriss Jeltsin, Jacques Delors ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Jean Luc Dehaene kirjutavad alla deklaratsioonile suhete tugevdamise kohta Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahel eelkõige poliitikavaldkonnas.

10–11

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Koostatakse tegevuskava majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive parandamiseks. Teine tegevuskava koostatakse justiits- ja siseküsimuste kohta. Lisaks otsustatakse kokku kutsuda konverents Kesk- ja Ida-Euroopa stabiilsuspakti sõlmimiseks.

13

Nõukogu sõlmib Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) asutamislepingu.

15

GATTi Uruguay vooru läbirääkimistel osalevad riigid kirjutavad Genfis alla lepingule, mis avab tee maailmakaubanduse ajaloos kõige ulatuslikumale liberaliseerimisele.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …
Back to top