Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1993

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Δανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Φεβρουάριος

1

Αρχίζουν στις Βρυξέλλες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Υπογράφεται με τη Ρουμανία ευρωπαϊκή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών.

Μάρτιος

8

Υπογράφεται με τη Βουλγαρία ευρωπαϊκή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών.

Απρίλιος

5

Αρχίζουν στο Λουξεμβούργο διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Νορβηγίας.

Μάιος

14

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών.

18

Σε δεύτερο δημοψήφισμα, ο λαός της Δανίας ψηφίζει υπέρ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιούνιος

19/24

Η Κοινότητα λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

21/22

Συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κοπεγχάγη, Δανία. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας, Σουηδίας και Νορβηγίας θα ολοκληρωθεί έως το 1995 και διαβεβαιώνει τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ότι θα καταστούν πλήρη μέλη μόλις συγκεντρώσουν τους απαιτούμενους πολιτικούς και οικονομικούς όρους.

Ιούλιος

1

Το Βέλγιο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7-9

Πραγματοποιείται στο Τόκιο, Ιαπωνία, σύνοδος κορυφής της ομάδας G7.

19

Το Συμβούλιο εγκρίνει νέο πρόγραμμα Tacis για τα ανεξάρτητα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Αύγουστος

2

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικυρώνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σεπτέμβριος

29

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.

Οκτώβριος

8/9

Η Κοινότητα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

20

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τις εγγυήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες μετά την πώληση.

25

Πραγματοποιείται στη πόλη του Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, διοργανική διάσκεψη. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν δήλωση για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την επικουρικότητα· εγκρίνουν το σχέδιο απόφασης του Κοινοβουλίου για τους γενικούς όρους που διέπουν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή και έγγραφο για τις μεθόδους εργασίας της επιτροπής συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

29

Συνέρχεται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο εκδίδει δήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνει ότι το δεύτερο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και προσδιορίζει ορισμένα θέματα για κοινή δράση που πρέπει να αναλάβει η Ένωση στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Λαμβάνει επίσης απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της έδρας ορισμένων κοινοτικών οργανισμών και υπηρεσιών.

Νοέμβριος

1

Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες κύρωσης. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται σε ισχύ.

16

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τη δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και την επίλυση διαφορών των καταναλωτών.

17

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης.

Δεκέμβριος

5

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση με τίτλο "Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα".

6

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιτυγχάνουν συμφωνία σχετικά με κώδικα δεοντολογίας που διέπει την πρόσβαση των πολιτών στα επίσημα έγγραφα.

9

Οι Μπορίς Γέλτσιν, Ζακ Ντελόρ και Ζαν Λυκ Ντεάν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράφουν δήλωση για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στον τομέα της πολιτικής συνεργασίας.

10-11

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Καταρτίζει σχέδιο βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης δράσης, βάσει της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και αρχικό σχέδιο δράσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αποφασίζει επίσης να συγκληθεί διάσκεψη για τη σύναψη Συμφώνου Σταθερότητας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

13

Το Συμβούλιο συνάπτει συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

15

Οι αντιπροσωπείες των κρατών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) υπογράφουν συμφωνία στη Γενεύη, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη ελευθέρωση των συναλλαγών στην ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top