Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1993

Den Europæiske Unions historie - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Danmark overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Det indre marked trådte i kraft.

Februar

1

Tiltrædelsesforhandlinger med Østrig, Finland og Sverige indledtes i Bruxelles. Fællesskabet og Rumænien undertegnede en Europaaftale om handelsanliggender.

Marts

8

Fællesskabet og Bulgarien undertegnede en Europaaftale om handelsanliggender.

April

5

Tiltrædelsesforhandlingerne med Norge indledtes i Luxembourg.

Maj

14

Kommissionen vedtog en grønbog om erstatning for miljøskader.

18

Ved den anden danske folkeafstemning stemte flertallet ja til traktaten om Den Europæiske Union.

Juni

19-24

Fællesskabet deltog i De Forenede Nationers Verdenskonference om Menneskerettigheder.

21-22

Det Europæiske Råd afholdt møde i København. Rådet opfordrede Kommissionen til at udarbejde en hvidbog om en langsigtet strategi til fremme af vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Rådet bekræftede, at tiltrædelsesforhandlingerne med Østrig, Finland, Sverige og Norge skulle være afsluttet inden 1995, og forsikrede de associerede lande i Central- og Østeuropa om, at de kunne blive fuldgyldige medlemmer, så snart de opfyldte de økonomiske og politiske betingelserherfor.

Juli

1

Belgien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

7-9

G7-landene afholdt topmøde i Tokyo.

19

Rådet vedtog et nyt Tacis-program til fordel for de uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen.

August

2

Det Forenede Kongerige ratificerede traktaten om Den Europæiske Union.

September

29

Kommissionen vedtog en grønbog om den europæiske dimension på uddannelsesområdet.

Oktober

8-9

Fællesskabet deltog i Europarådets topmøde i Wien.

20

Kommissionen vedtog en grønbog om forbrugsvaregarantier og eftersalgsservice.

25

En interinstitutionel konference afholdtes i Luxembourg. Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet vedtog en erklæring om demokrati, gennemsigtighed og subsidiaritet. Desuden godkendte de Parlamentets udkast til beslutning om de almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv og et dokument om Forligsudvalgets arbejdsmetoder i forbindelse med proceduren for fællesbeslutningstagning.

29

Det Europæiske Råd afgav på sit møde i Bruxelles en erklæring for at markere ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Union og bekræftede, at den anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union ville træde i kraft den 1. januar 1994. Det fastlagde områderne for en række fælles aktioner, der skulle gennemføres som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og traf desuden beslutning om placeringen af en række fællesskabskontorer og -agenturer.

November

1

Samtlige ratifikationsprocedurer afsluttedes, og traktaten om Den Europæiske Union trådte i kraft.

16

Kommissionen vedtog en grønbog om forbrugernes klagemuligheder og om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet.

17

Kommissionen vedtog en grønbog om europæisk socialpolitik - Unionens valgmuligheder.

December

5

Kommissionen vedtog en hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse - Udfordringer og veje ind i det 21. århundrede.

6

Rådet og Kommissionen vedtog adfærdskodeksen for aktindsigt i Rådets og Kommissionens dokumenter.

9

Boris Jeltsin, Jacques Delors og Jean Luc Dehaene, formand for Det Europæiske Råd, undertegnede en erklæring om at styrke forbindelserne mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union, især på det politiske område.

10-11

Det Europæiske Råd fastlagde på sit møde i Bruxelles en kort- og mellemsigtet handlingsplan på grundlag af Kommissionens hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse samt den første handlingsplan på området retlige og indre anliggender. Det besluttede ligeledes at indkalde til en konference med henblik på at indgå en stabilitetspagt for de central- og østeuropæiske lande.

13

Rådet besluttede at indgå en aftale om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

15

Delegationerne for de stater, der deltog i forhandlingerne under Uruguay-runden (GATT), undertegnede i Genève en aftale, der skulle bane vejen for verdenshistoriens mest omfattende liberalisering på handelsområdet.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også: 
Back to top