Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1993 r.

Историята на Европейския съюз - 1993 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Дания поема председателството на Съвета на Европейските общности.
Влиза в сила единният европейски пазар.

Февруари

1

В Брюксел започват преговори за присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция. Подписва се Европейско споразумение с Румъния по свързани с търговията въпроси.

Март

8

Подписва се Европейско споразумение за търговия с България.

Април

5

В Люксембург започват преговори за присъединяването на Норвегия.

Май

14

Комисията приема Зелена книга за отстраняването на екологични щети.

18

На втори референдум датчаните гласуват в полза на ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

Юни

19-24

Общността участва в Световната конференция на ООН по правата на човека.

21-22

В Копенхаген, Дания, се провежда заседание на Европейския съвет. Съветът потвърждава, че присъединяването на Австрия, Финландия, Швеция и Норвегия ще приключи до 1995 г., и уверява асоциираните държави от Централна и Източна Европа, че те ще станат пълноправни държави-членки веднага след като изпълнят политическите и икономическите условия за това.

Юли

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

7-9

В Токио, Япония, се провежда Среща на високо равнище на Г7.

19

Съветът приема нова програма ТАСИС за независимите държави от бившия Съветски съюз.

Август

2

Обединеното кралство ратифицира Договора за Европейския съюз.

Септември

29

Комисията приема Зелена книга за европейското измерение на образованието.

Октомври

8-9

Общността участва като наблюдател в среща на високо равнище във Виена, организирана от Съвета на Европа.

20

Комисията приема Зелена книга за гаранциите за потребителски стоки и следпродажбени услуги.

25

В Люксембург се провежда междуинституционална конференция. Съветът, Комисията и Парламентът приемат декларация за демокрация, прозрачност и субсидиарност и одобряват проекторешението на Парламента относно задълженията на омбудсмана и проектотекста за методите на работа на Помирителния комитет в процедурата по вземане на съвместни решения.

29

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се потвърждава, че втората фаза от икономическия и паричен съюз ще влезе в сила на 1 януари 1994 г. и са определени няколко въпроса, по които Съюзът трябва да предприеме съвместни действия съгласно общата външна политика и политика за сигурност. Приема се също така решение за местоположението на няколко служби и агенции на Общността.

Ноември

1

Всички процедури по ратифициране са приключени и Договорът за Европейския съюз влиза в сила.

16

Комисията приема Зелена книга за достъпа на потребителите до правосъдие и уреждането на потребителски спорове.

17

Комисията приема Зелена книга за възможностите за европейска социална политика в Съюза.

Декември

5

Комисията приема Бяла книга за растежа, конкурентоспособността и заетостта и предизвикателствата и пътищата към 21-ви век.

6

Съветът и Комисията постигат споразумение относно етичен кодекс, регулиращ публичния достъп до официални документи.

9

Борис Елцин, Жак Делор и Жан Люк Дьоен, председателят на Европейския съвет, подписват декларация за укрепване на отношенията между Руската федерация и Европейския съюз, по-специално в сферата на политиката.

10-11

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се изготвя план за действие за растеж, конкурентоспособност и заетост, както и план за действие в областта на правосъдието и вътрешните работи. На него също така се решава да бъде свикана конференция за сключване на пакт за стабилност за Централна и Източна Европа.

13

Съветът сключва споразумение за създаване на Европейското икономическо пространство.

15

Делегациите на държавите, участващи в преговорите от Уругвайския кръг по ГАТТ, подписват споразумение в Женева, прокарващо път към най-голямата либерализация в историята на световната търговия.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също: 
Back to top