Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1992

Europeiska unionens historia - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Portugal tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

3

Rådet antar åtgärder till förmån för Kroatien, Slovenien, de jugoslaviska republikerna Bosnien-Hercegovina och Montenegro samt den före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

7

Fördraget om Europeiska unionen undertecknas av medlemsstaternas utrikes- och finansministrar i Maastricht.

19

Kommissionen antar en grönbok om transporternas inverkan på miljön.

Mars

18

Finland ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

April

4

Escudon upptas i växelkursmekanismen i det europeiska monetära systemet.

Maj

2

Ett avtal om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undertecknas i Porto.

20

Schweiz ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Juni

2

Vid en folkomröstning säger danskarna nej till att ratificera Fördraget om Europeiska unionen.

3-14

FN-konferensen om miljö och utveckling hålls i Rio de Janeiro. Gemenskapen deltar och undertecknar de internationella konventionerna om klimatförändring och biologisk mångfald.

18

Vid en folkomröstning säger irländarna ja till att ratificera Fördraget om Europeiska unionen.

26-27

Europeiska rådet håller möte i Lissabon. Det betonar vikten av att hålla tidsplanen för ratificeringen av Fördraget om Europeiska unionen.

Juli

1

Storbritannien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

2

Luxemburg ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

6-8

Det artonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i München. Företrädarna för de sju mest industrialiserade länderna i världen diskuterar definitionen av ett nytt partnerskap med övriga Europa och världen, grundat på ett gradvist samförstånd kring gemensamma värden.

31

Grekland ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

Augusti

7

Rådet antar en förordning om att utvidga det ekonomiska stödprogrammet Phare till att även omfatta Slovenien.

25

En internationell konferens om f.d. Jugoslavien inleds i London.

September

20

Vid en folkomröstning säger fransmännen ja till att ratificera Fördraget om Europeiska unionen.

Oktober

7

Kommissionen beviljar ytterligare katastrofhjälp till krigsoffren i f.d. Jugoslavien.

12-13

En givarkonferens för bistånd till Somalia hålls i Genève. Gemenskapen deltar med tanke på framtida bidrag.

16

Europeiska rådet håller ett extra möte i Birmingham. Det antar en deklaration om att föra gemenskapen närmare medborgarna.

26

Italien ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

November

4

Belgien ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

25

Norge ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Spanien ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

December

2

Kommissionen antar en vitbok om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken.

6

Vid en folkomröstning säger schweizarna nej till att ratificera EES-avtalet.

11

Portugal ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

11-12

Europeiska rådet håller möte i Edinburgh. Det erbjuder Danmark särskilda villkor för att landet skall kunna hålla en andra folkomröstning om ratificeringen av fördraget. Det godkänner Delors II-paketet och beslutar att medlemskapsförhandlingarna med Österrike, Sverige och Finland skall inledas den 1 januari.

15

Nederländerna ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

18

Tyskland ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

21

Tyskland ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

23

Kommissionen antar en grönbok om mångfald och mediekoncentration på den inre marknaden med en bedömning av behovet av gemenskapsåtgärder.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top