Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1992

Euroopa Liidu ajalugu - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Portugal.

Veebruar

3

Nõukogu võtab vastu meetmed abi andmiseks Horvaatiale, Sloveeniale, Jugoslaavia vabariikidele Bosniale ja Hertsegoviinale ning Montenegrole ning endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile.

7

Liikmesriikide välis- ja rahandusministrid kirjutavad Maastrichtis alla Euroopa Liidu lepingule.

19

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu transpordi mõju kohta keskkonnale.

Märts

18

Soome esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Aprill

4

Portugali eskuudo ühineb Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga.

Mai

2

Portugalis Portos kirjutatakse alla Euroopa Majanduspiirkonna lepingule.

20

Šveits esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Juuni

2

Rahvahääletus Taanis. Enamus hääletab Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise vastu.

3–14

ÜRO keskkonna- ja arengukonverents (UNCED) Rio de Janeiros. Ühendus kirjutab osalejana alla rahvusvahelistele konventsioonidele, mis käsitlevad globaalset kliimamuutust ja bioloogilist mitmekesisust.

18

Rahvahääletus Iirimaal. Enamus hääletab Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise poolt.

26–27

Euroopa Ülemkogu kohtumine Lissabonis. Rõhutatakse Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise ajakavast kinnipidamise tähtsust.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Ühendkuningriik.

2

Luksemburg ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

6–8

18. lääneriikide majandustippkohtumine Münchenis. Maailma seitse kõige rohkem arenenud tööstusriiki püüavad määratleda ühiste väärtuste järkjärgulisel kinnistamisel põhinevaid partnerlussuhteid teiste Euroopa ja maailma riikidega.

31

Kreeka ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

August

7

Nõukogu võtab vastu määruse majandusabi programmi (PHARE) laiendamise kohta Sloveeniale.

25

Londonis avatakse endise Jugoslaavia rahvusvaheline konverents.

September

20

Rahvahääletus Prantsusmaal. Enamus hääletab Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise poolt.

Oktoober

7

Komisjon otsustab anda täiendavat erakorralist abi endise Jugoslaavia sõjaohvritele.

12–13

Somaalia abidoonorite konverents Genfis. Ühendus osaleb kavaga hakata tulevikus ka ise abi andma.

16

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Ühendkuningriigis Birminghamis. Võetakse vastu deklaratsioon „Euroopa kodanikele lähemal asuv ühendus”.

26

Itaalia ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

November

4

Belgia ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

25

Norra esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega. Hispaania ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

Detsember

2

Komisjon võtab vastu valge raamatu ühise transpordipoliitika tulevase arengu kohta.

6

Rahvahääletus Šveitsis. Enamus hääletab Euroopa Majanduspiirkonna asutamislepingu ratifitseerimise vastu.

11

Portugal ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

11–12

Euroopa Ülemkogu kohtumine Edinburghis. Taanile pakutakse võimalust korraldada Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimiseks uus rahvahääletus. Kinnitatakse Delors’i II pakett ning lepitakse kokku, et ühinemisläbirääkimised Austria, Rootsi ja Soomega algavad 1. jaanuaril.

15

Madalmaad ratifitseerivad Euroopa Liidu lepingu.

18

Saksamaa ratifitseerib Euroopa Liidu lepingu.

21

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse André Middelhoek.

23

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Pluralism ja meedia koondumine siseturul: hinnang ühenduse meetmete vajalikkusele”.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …: 
Back to top