Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1991

Europeiska unionens historia - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

27-28

Luxemburg tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Mars

18

Den sjunde ministerkonferensen mellan gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och de centralamerikanska länderna samt samarbetsländerna Panama, Colombia, Mexiko och Venezuela å andra sidan hålls i Managua i Nicaragua. Konferensen handlar framförallt om politisk dialog och ekonomiskt samarbete (San José VII).

April

8

Europeiska rådet håller ett informellt möte i Luxemburg för att diskutera problemen i Mellanöstern efter Gulf-krisen. Det fattar beslut om brådskande humanitär hjälp till kurder och andra flyktingar.

14

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling invigs i London.

Juni

4

Rådet (hälso- och sjukvård) antar handlingsplanen "Europa mot aids".

19

Det första rådsmötet inom ramen för Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) hålls i Berlin.

28-29

Europeiska rådet håller möte i Luxemburg. Det bekräftar behovet av att hålla de två regeringskonferenserna om en ekonomisk och monetär union och en politisk union parallellt, på grundval av det fördragsutkast som utarbetats av ordförandeskapet.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Sverige ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

15-17

Det sjuttonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i London. Deltagarna kommer överens om att hålla årliga möten med Sovjetunionen och att fastställa en stödplan för landet. De beslutar också att öppna sina marknader för produkter och tjänster från länderna i Östeuropa och arbeta för att avsluta Uruguay-rundan med gott resultat.

22

Rådet beviljar finansiellt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena.

25

Stoeckel-domen. EG-domstolen fastställer att bestämmelserna i den franska arbetslagstiftningen som förbjuder nattarbete för kvinnor inom industrin strider mot principen om lika behandling av kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Augusti

22

Misslyckad statskupp i Sovjetunionen.

September

1

Den fjärde Lomékonventionen om utveckling av förbindelserna mellan gemenskapen och länderna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna) träder i kraft.

7

Fredskonferensen om Jugoslavien inleds i Haag.

Oktober

21

Rådet enas om att upprätta Ekonomiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

30-14/11

Fredskonferensen om Mellanöstern inleds i Madrid. Gemenskapen tilldelas en ledande roll vid de påföljande multilaterala förhandlingarna.

November

6

Kommissionen beslutar att upprätta ett europeiskt biståndskontor.

7

Rådet enas om att minska AVS-ländernas skuldbörda.

19

Francovich-domen. EG-domstolen slår fast att en medlemsstat som skadar en enskild individ genom att inte följa gemenskapslagstiftningen måste betala ersättning.

26

Gemenskapen ansluter sig till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och blir därmed den första organisationen för ekonomisk integration som får fullt medlemskap i en specialiserad FN-organisation.

December

9-10

Europeiska rådet håller möte i Maastricht. Det antar utkastet till ett fördrag om Europeiska unionen.

16

Europaavtal undertecknas med Polen, Ungern och Tjeckoslovakien.

17

Europeiska energistadgan undertecknas.

21

Presidenterna för de sovjetiska republikerna (utom Georgien) undertecknar i Alma Ata (Kazakstan) ett avtal om att upprätta Oberoende staters samvälde.

25

Michail Gorbatjov, Sovjetunionens president, avgår.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top