Európska únia

História Európskej únie - 1991

História Európskej únie - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Marec

18.

Otvorenie 7. ministerskej konferencie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a krajinami Strednej Ameriky, ako aj spolupracujúcimi krajinami (Panama, Kolumbia, Mexiko a Venezuela) v Manague (Nikaragua). Konferencia sa sústredí na politický dialóg a hospodársku spoluprácu (San José VII).

Apríl

8.

V Luxemburgu sa koná neformálne zasadnutie Európskej rady, ktorého cieľom je skúmať problémy na Strednom východe, vyplývajúce z krízy v Perzskom zálive. Prijíma sa rozhodnutie o naliehavej humanitárnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť kurdským a iným utečencom.

14.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa oficiálne otvára Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Jún

4.

Rada ministrov zdravotníctva prijíma akčný plán Európa proti AIDS.

19.

V Berlíne (Nemecko) sa otvára prvé zasadnutie Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE).

28. - 29.

V Luxemburgu sa koná zasadnutie Európskej rady. Potvrdzuje sa na ňom potreba uskutočniť súbežne dve medzivládne konferencie zamerané na hospodársku a menovú úniu a na aspekty politickej únie, založené na návrhu zmluvy vypracovanej predsedníctvom.

Júl

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Švédsko oficiálne požiadalo o vstup do Európskych spoločenstiev.

15. - 17.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa koná sedemnásty samit hospodársky vyspelých západných krajín. Účastníci schválili, že sa budú konať výročné zasadnutia so Sovietskym zväzom, a stanovili plán na podporu tohto rozhodnutia. Schválili aj otvorenie svojich trhov pre výrobky a služby krajín východnej Európy a zaviazali sa úspešne ukončiť rokovania v rámci Uruguajského kola.

22.

Rada poskytuje finančnú pomoc Izraelu a palestínskemu obyvateľstvu na okupovaných územiach.

25.

Rozsudok vo veci Stoeckel. Európsky súdny dvor rozhodol, že ustanovenia francúzskych pracovnoprávnych predpisov, ktoré zakazujú ženám v priemyselnom sektore pracovať v noci, sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v súvislosti s prístupom k zamestnaniu.

August

22.

Neúspešný štátny prevrat v Sovietskom zväze.

September

1.

Štvrtý dohovor z Lomé o rozvoji vzťahov medzi Spoločenstvom a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi nadobúda platnosť.

7.

V Haagu (Holandsko) sa začína mierová konferencia o Juhoslávii.

Október

21.

Rada schvaľuje dohodu o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

30. - 14. 11.

V Madride (Španielsko) sa začína mierová konferencia o Strednom východe. Spoločenstvo je poverené vedením nadchádzajúcich mnohostranných rokovaní.

November

6.

Komisia sa rozhodla zriadiť Európsky úrad humanitárnej pomoci.

7.

Rada schvaľuje zníženie dlhu afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov.

19.

Rozsudok vo veci Francovich. Európsky súdny dvor potvrdil, že členský štát, ktorý spôsobí ujmu fyzickej osobe tým, že poruší právo Spoločenstva, musí uhradiť odškodnenie.

26.

Spoločenstvo sa stáva členom Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), čím sa stáva prvou organizáciou pre hospodársku integráciu, ktorá má plné členstvo v špecializovanej agentúre Organizácie Spojených národov.

December

9. - 10.

V Maastrichte (Holandsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schválila sa na ňom dohoda o návrhu Zmluvy o Európskej únii.

16.

S Poľskom, Maďarskom a Československom sa podpisujú Európske dohody.

17.

Podpisuje sa Európska energetická charta.

21.

Prezidenti republík Sovietskeho zväzu, okrem Gruzínska, podpisujú v Alma-Ate (Kazachstan) dohodu, ktorou sa vytvára Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ).

25.

Pán Gorbačov, prezident Sovietskeho zväzu, odstupuje z funkcie.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...
Back to top