Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1991

De geschiedenis van de Europese Unie - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Maart

18

Opening van de 7e Ministersconferentie tussen de Gemeenschap en haar lidstaten en de Centraal-Amerikaanse landen, plus de landen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, zoals Panama, Columbia, Mexico en Venezuela. Deze conferentie wordt gehouden te Managua, Nicaragua, en is gericht op politieke dialoog en economische samenwerking (San José VII).

April

8

De Europese Raad houdt een informele vergadering in Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), om de door de Golfcrisis veroorzaakte problemen in het Midden-Oosten te behandelen. Er wordt een besluit genomen over dringende humanitaire hulp voor Koerdische en andere vluchtelingen.

14

Inwijding van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen, Verenigd Koninkrijk

Juni

4

De Raad van Ministers van Volksgezondheid keurt het actieplan "Europa tegen AIDS" goed.

19

De eerste zitting van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) wordt gehouden in Berlijn, Duitsland.

28/29

Europese Raad in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Daarbij wordt bevestigd dat de twee intergouvernementele conferenties over de Economische en Monetaire Unie en de diverse aspecten van de politieke Unie tegelijkertijd moeten worden georganiseerd, op basis van het door het voorzitterschap opgestelde ontwerp-verdrag.

Juli

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Zweden dient een officiële aanvraag om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

15-17

17e Westerse Economische Topconferentie in Londen, Verenigd Koninkrijk. De deelnemers komen overeen om jaarlijks vergaderingen met de Sovjet-Unie te beleggen en stippelen daarvoor een ondersteuningsplan uit. Ook spreken zij af om hun markten open te stellen voor producten en diensten uit Oost-Europese landen en verklaren zij zich te zullen inzetten voor het welslagen van de onderhandelingen in verband met de Uruguayronde.

22

De Raad kent financiële hulp toe ten behoeve van Israël en de Palestijnse bevolking van de Bezette Gebieden.

25

Uitspraak "Stoeckel". Het Europees Hof van Justitie doet de uitspraak dat de bepalingen van de Franse arbeidswetgeving waarbij het vrouwen verboden wordt om 's nachts in de industriesector te werken, indruist tegen het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen in verband met toegang tot werkgelegenheid.

Augustus

22

Mislukte staatsgreep in de Sovjet-Unie.

September

1

De vierde Overeenkomst van Lomé inzake de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) treedt in werking.

7

Vredesconferentie over Joegoslavië in Den Haag, Nederland.

Oktober

21

De Raad komt tot een overeenkomst over de totstandbrenging van de Europese Economische Ruimte (EER).

30-14

Vredesconferentie over het Midden-Oosten in Madrid, Spanje. De Gemeenschap krijgt een leidende rol toebedeeld bij de komende, multilaterale onderhandelingen.

November

6

De Commissie besluit om een Europees Bureau voor humanitaire hulp op te richten.

7

De Raad stemt ermee in om de schuld van de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) te verminderen.

19

Arrest "Francovich". Het Europees Hof van Justitie verklaart dat een lidstaat die een particulier persoon schade berokkent door de communautaire wetgeving te schenden, compensatie moet betalen.

26

De Gemeenschap treedt toe tot de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en wordt daarmee de eerste organisatie voor economische integratie die volwaardig lid is van een gespecialiseerde suborganisatie van de Verenigde Naties.

December

9/10

Europese Raad in Maastricht, Nederland. Er wordt overeenstemming bereikt over het ontwerp-verdrag betreffende de Europese Unie.

16

"Europaovereenkomsten" met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije.

17

Europees Energie-Handvest.

21

De presidenten van de republieken van de Sovjet-Unie - behalve Georgië - tekenen in Alma Ata, Kazachstan, een overeenkomst tot oprichting van de Gemeenschap van Onafhankelijke Staten (GOS).

25

Michail Gorbatsjov, president van de Sovjet-Unie, neemt ontslag uit zijn ambt.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top