Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1991 m.

Europos Sąjungos istorija - 1991 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Liuksemburgas perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Kovas

18 d.

7-osios ministrų konferencijos, kurioje dalyvavo Bendrija, jos valstybės narės, Centrinės Amerikos šalys ir bendradarbiaujančios šalys Panama, Kolumbija, Meksika ir Venesuela, atidarymas Managvoje (Nikaragva). Konferencijoje daugiausia dėmesio skirta politiniam dialogui ir ekonominiam bendradarbiavimui (San José VII).

Balandis

8 d.

Liuksemburge surengtas neoficialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas, per kurį nagrinėtos Artimuosiuose Rytuose dėl Persijos įlankos krizės kilusios problemos. Per šį susitikimą nutarta skubiai suteikti humanitarinę pagalbą kurdų ir kitų tautybių pabėgėliams.

14 d.

Londone (Jungtinė Karalystė) inauguruotas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Birželis

4 d.

Sveikatos ministrų taryba priėmė veiksmų planą „Europa prieš AIDS“.

19 d.

Berlyne (Vokietija) įvyko pirmoji Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) tarybos sesija.

28–29 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Liuksemburge. Per jį patvirtinta, jog būtina tuo pat metu surengti dvi tarpvyriausybines konferencijas Ekonominės ir pinigų sąjungos ir Politinės sąjungos klausimais, remiantis pirmininkaujančios šalies parengtu sutarties projektu.

Liepa

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Švedija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

15–17 d.

Londone (Jungtinė Karalystė) surengtas septynioliktas Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais. Dalyviai susitarė kartą per metus rengti susitikimus su Tarybų Sąjunga ir parengti paramos jai planą. Be to, jie susitarė atverti savo rinkas prekėms ir paslaugoms iš Rytų Europos šalių ir įsipareigojo sėkmingai baigti Urugvajaus derybų ratą.

22 d.

Taryba skyrė finansinę pagalbą Izraeliui ir okupuotose teritorijose gyvenantiems palestiniečiams.

25 d.

Sprendimas byloje „Stoeckel“. Europos Teisingumo Teismas nutarė, kad Prancūzijos darbo teisės nuostatos, pagal kurias moterims draudžiamas naktinis darbas pramonės sektoriuje, prieštarauja vyrų ir moterų lygybės įsidarbinant principui.

Rugpjūtis

22 d.

Nepavykęs pučas Tarybų Sąjungoje.

Rugsėjis

1 d.

Įsigaliojo ketvirtoji Lomės konvencija dėl Bendrijos ir Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno (AKR) šalių santykių plėtojimo.

7 d.

Hagoje (Nyderlandai) prasidėjo konferencija taikos Jugoslavijoje tema.

Spalis

21 d.

Taryba pasiekė susitarimą dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) sukūrimo.

Spalio 30 d.–lapkričio 14 d.

Madride (Ispanija) prasidėjo Artimųjų Rytų taikos konferencija. Bendrijai patikėta vadovauti būsimoms daugiašalėms deryboms.

Lapkritis

6 d.

Komisija nutarė įsteigti Europos humanitarinės pagalbos biurą.

7 d.

Taryba nutarė sumažinti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių skolą.

19 d.

Sprendimas byloje „Francovich“. Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad valstybė narė, padariusi žalos privačiam asmeniui dėl to, kad pažeidė Bendrijų teisę, privalo sumokėti kompensaciją.

26 d.

Bendrija įstojo į Maisto ir žemės ūkio organizaciją (FAO) ir tapo pirmąja ekonominės integracijos organizacija, tapusia visaverte specializuotos Jungtinių Tautų agentūros nare.

Gruodis

9–10 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Mastrichte (Nyderlandai). Jame pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos sutarties projekto.

16 d.

Su Lenkija, Vengrija ir Čekoslovakija pasirašytos „Europos sutartys“.

17 d.

Pasirašyta Europos energetikos chartija.

21 d.

Alma Atoje (Kazachstanas) Tarybų Sąjungos respublikų, išskyrus Gruziją, vadovai pasirašė susitarimą dėl Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) sukūrimo.

25 d.

M. Gorbačiovas atsistatydino iš Tarybų Sąjungos prezidento pareigų.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija
Back to top