Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1991

Den Europæiske Unions historie - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Marts

18

Den syvende ministerkonference mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og de mellemamerikanske lande samt samarbejdslandene Panama, Colombia, Mexico og Venezuela afholdtes i Managua, Nicaragua. Konferencen drejede sig om politisk dialog og økonomisk samarbejde (San José VII).

April

8

På et uformelt møde i Luxembourg behandlede Det Europæiske Råd problemerne i Mellemøsten efter Golfkrisen og besluttede at yde humanitær nødhjælp til kurderne og andre flygtninge i regionen.

14

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling blev indviet i London.

Maj

14

Rådet (sundhedsministrene) vedtog handlingsplanen "Europa mod AIDS".

19

Ministerrådets første møde inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) afholdtes i Berlin.

28-29

Ministerrådets første møde inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) afholdtes i Berlin.

Juli

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Sverige ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

15-17

Det syttende vestlige økonomiske topmøde fandt sted i London. Deltagerne besluttede at afholde årlige møder med Sovjetunionen og at fastlægge en støtteplan for landet. Desuden besluttede de at åbne deres markeder for varer og tjenesteydelser fra de østeuropæiske lande samt at medvirke til at afslutte Uruguay-runden med et godtresultat.

22

Rådet ydede finansiel bistand til Israel og den palæstinensiske befolkning i de besatte områder.

25

Stoeckel-dommen. EF-Domstolen fastslog, at bestemmelserne i den franske arbejdslovgivning, som forbyder natarbejde for kvinder inden for industrien, strider mod princippet om ligestilling af kvinder og mænd på arbejdesmarkedet.

August

22

Mislykket statskup i Sovjetunionen.

September

1

Den fjerde Lomé-konvention om udvikling af forbindelserne mellem Fællesskabet og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-landene) trådte i kraft.

7

Fredskonferencen om Jugoslavien indledtes i Haag.

Oktober

21

Rådet opnåede enighed om at oprette Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

30-14

Fredskonferencen om Mellemøsten indledtes i Madrid. Fællesskabet blev tildelt den ledende rolle ved de efterfølgende multilaterale forhandlinger.

November

6

Kommissionen besluttede at oprette et Europæisk Kontor for Humanitær Bistand.

7

Rådet nåede til enighed om at lempe gælden for AVS-landene.

19

Francovich-dommen. EF-Domstolen fastslog, at en medlemsstat, der som følge af overtrædelse af fællesskabsretten forvolder privatpersoner skade, er forpligtet til at erstatte tab.

26

Fællesskabet tilsluttede sig De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og blev dermed som den første organisation for økonomisk integration fuldt medlem af en særorganisation under FN.

December

9-10

Det Europæiske Råd nåede på sit møde i Maastricht til enighed om udkastet til traktaten om Den Europæiske Union.

16

Europaaftaler blev undertegnet med Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet.

17

Det europæiske energicharter blev undertegnet.

21

Præsidenterne for de sovjetiske republikker, med undtagelse af Georgien, undertegnede i Alma-Alta, Kasakhstan, en aftale om oprettelse af Statsforbundet af Uafhængige Stater (SNG).

25

Mikhail Gorbatjov trådte tilbage som præsident for Sovjetunionen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også
Back to top