Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1990

Europeiska unionens historia - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Irland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

9

Aldo Angioi väljs till ordförande för revisionsrätten.

Februari

21

Kommissionen håller sitt sammanträde nr 1000.

Mars

7

EG-domstolens dom i GB-Inno-BM-målet innebär att en nationell lagstiftning som förbjuder reklam som är tillåten i ett annat inköpsland strider mot principen om fri rörlighet för varor. 

April

2

EG och Argentina undertecknar ett ramavtal om handel och ekonomiskt samarbete.

28

Europeiska rådet har ett extra toppmöte i Dublin. En överenskommelse nås om en gemensam syn på den tyska återföreningen och på EG:s relationer till länderna i Central- och Östeuropa.

Maj

7

Europeiska rådet beslutar inrätta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och antar en förordning om att inrätta Europeiska miljöbyrån.

9

40:e årsdagen av Schumandeklarationen.

22

EG-domstolen beslutar att Europaparlamentet kan dras inför EG-domstolen av andra institutioner och att det omvända också kan ske. En förutsättning är att man åberopar att den institutionella balansen har rubbats. Dessa principer kommer senare att tas med i Maastrichtfördraget.

29

I Paris undertecknas en överenskommelse om att inrätta Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Dess uppgift är att ge ekonomiskt stöd till länderna i Central- och Östeuropa.

Juni

6

Europeiska kommissionen lägger fram en grönbok om miljön i städerna.

19

Schengenavtalet om att avskaffa gränskontroller undertecknas av Benelux-länderna, Frankrike och Tyskland.

20

EEG och EFTA inleder formella förhandlingar om att inrätta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

25-26

Europeiska rådet sammanträder i Dublin. Man understryker betydelsen av att inleda två regeringskonferenser, dels om en ekonomisk och monetär union, dels om de olika aspekterna av en politisk union. Förhandlingarna skall föras parallellt.

Juli

1

Italien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Den första fasen i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) inleds. Undantag görs för fyra medlemsstater (Spanien, Portugal, Grekland och Irland) som ges en särställning på grund av att de inte gjort tillräckliga framsteg i riktning mot ekonomisk integration.

3

Cypern ansöker formellt om medlemskap i EG.

16

Malta ansöker formellt om medlemskap i EG.

Oktober

3

Tyskland återförenas och förbundsstaterna i det forna Östtyskland blir en del av EU.

27-28

Europeiska rådet har ett extra toppmöte i Rom. Alla förberedelser är nu klara inför de två regeringskonferenserna om EMU respektive en politisk union.

November

19-21

I Paris samlas 34 stats- och regeringschefer till Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK). Parisdeklarationen för ett nytt Europa undertecknas. 

27

Italien undertecknar Schengenavtalet.

December

2

Riksdagsval i Tyskland.

4

Europeiska rådet antar de övergångsåtgärder som man enats om inom ramen för Tysklands återförening.

12

Riksdagsval i Danmark.

14-15

Europeiska rådet sammanträder i Rom. De två regeringskonferenserna om EMU respektive en politisk union inleds.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top