Európska únia

História Európskej únie - 1990

História Európskej únie - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

9.

Pán Aldo Angioi je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

Február

21.

Komisia zasadá tisícikrát.

Marec

7.

Rozsudok vo veci GB-Inno-BM. Európsky súdny dvor vyhlásil, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré bránia prístupu k reklame, ktorá je podľa zákona dostupná v krajine nákupu, sú v rozpore so zásadou „slobody pohybu tovaru“.

Apríl

2.

Európske spoločenstvo a Argentína podpisujú rámcovú dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

28.

V Dubline (Írsko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Schválil sa na ňom spoločný prístup k zjednocovaniu Nemecka a ku vzťahom Spoločenstva s krajinami strednej a východnej Európy.

Máj

7.

Európska rada zriaďuje Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie a prijíma nariadenie o vytvorení Európskej environmentálnej agentúry.

9.

Štyridsiate výročie Schumanovej deklarácie.

22.

Európsky súdny dvor rozhodol, že inštitúcie môžu podať na Súdnom dvore návrh na začatie konania voči Európskemu parlamentu a že Európsky parlament môže takisto iniciovať konanie voči iným inštitúciám v prípade, že je spochybnená inštitucionálna rovnováha. Tieto zásady budú neskôr zapracované do Maastrichtskej zmluvy.

29.

V Paríži (Francúzsko) sa podpisuje Dohoda o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), určenej na poskytovanie finančnej podpory krajinám strednej a východnej Európy.

Jún

6.

Európska komisia predkladá zelenú knihu o mestskom životnom prostredí.

19.

Krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpisujú Schengenskú dohodu o zrušení hraničných kontrol.

20.

EHS a EZVO začínajú oficiálne rokovania o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

25. - 26.

V Dubline (Írsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Potvrdzuje sa potreba otvoriť dve medzivládne konferencie, jednu o hospodárskej a menovej únii a jednu o aspektoch politickej únie, a viesť ich súbežne.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Prvá fáza hospodárskej a menovej únie (HMÚ) vstupuje do platnosti. Štyrom členským štátom (Španielsko, Portugalsko, Grécko a Írsko) bol udelený výnimočný režim vzhľadom na nedostatočný pokrok pri dosahovaní finančnej integrácie.

3.

Cyprus oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

16.

Malta oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

Október

3.

Nemecko je zjednotené a spolkové krajiny bývalého Východného Nemecka sa stávajú súčasťou EÚ.

27. - 28.

V Ríme (Taliansko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Dokončujú sa na ňom prípravy dvoch medzivládnych konferencií o hospodárskej a menovej únii a o aspektoch politickej únie.

November

19. - 21.

V Paríži (Francúzsko) sa koná zasadnutie. Tridsaťštyri hláv štátov a vlád Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE) podpisuje Chartu pre novú Európu.

27.

Taliansko podpisuje Schengenskú dohodu.

December

2.

V Spolkovej republike Nemecko sa konajú parlamentné voľby.

4.

Európska rada prijíma prechodné opatrenia dohodnuté v rámci zjednocovania Nemecka.

12.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

14. - 15.

V Ríme (Taliansko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Začali sa dve medzivládne konferencie o hospodárskej a menovej únii a o politickej únii.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...
Back to top