Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1990

Historia Unii Europejskiej - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Irlandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

9

Aldo Angioi zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

Luty

21

Tysięczne posiedzenie Komisji.

Marzec

7

Orzeczenie w sprawie GB-Inno-BM. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że przepisy krajowe odmawiające dostępu do informacji handlowej, która jest zgodnie z prawem dostępna w kraju zakupu, są sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu towarów.

Kwiecień

2

Wspólnota Europejska i Argentyna podpisują ramową umowę o współpracy handlowej i gospodarczej.

28

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Rada uzgadnia wspólne podejście w sprawie połączenia Niemiec i w sprawie stosunków Wspólnoty z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Maj

7

Rada Europejska ustala powołanie Europejskiej Fundacji Kształcenia i przyjmuje rozporządzenie w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Środowiska.

9

Czterdziesta rocznica deklaracji Schumana.

22

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że Parlament Europejski może być pozywany do Trybunału Sprawiedliwości przez pozostałe instytucje oraz że Parlament Europejski może pozywać pozostałe instytucje, jeżeli ich działania podważają równowagę instytucjonalną. Zasady te zostaną później zapisane w Traktacie z Maastricht.

29

W Paryżu we Francji zostaje podpisane porozumienie ustanawiające Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Czerwiec

6

Komisja Europejska przedstawia zieloną księgę w sprawie środowiska miejskiego.

19

Kraje Beneluksu oraz Francja i Niemcy podpisują układ z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych.

20

EWG i EFTA rozpoczynają oficjalne negocjacje w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

25-26

Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Rada potwierdza potrzebę otwarcia dwóch konferencji międzyrządowych – jednej w sprawie unii gospodarczej i walutowej, drugiej w sprawie aspektów unii politycznej – których prace będą toczyły się równolegle.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej. Cztery państwa członkowskie (Hiszpania, Portugalia, Grecja i Irlandia) uzyskują specjalne zasady w związku z niewystarczającymi postępami w dążeniu do integracji finansowej.

3

Cypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

16

Malta składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Październik

3

Zjednoczenie Niemiec; landy byłych Niemiec Wschodnich stają się częścią UE.

27-28

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Rzymie we Włoszech. Rada finalizuje przygotowania do dwóch konferencji międzyrządowych w sprawie unii gospodarczej i walutowej oraz aspektów unii politycznej.

Listopad

19-21

Szczyt w Paryżu we Francji. Trzydziestu czterech szefów państw lub rządów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) podpisuje kartę dla nowej Europy.

27

Włochy przystępują do układu z Schengen.

Grudzień

2

Wybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec.

4

Rada Europejska przyjmuje środki przejściowe uzgodnione w ramach zjednoczenia Niemiec.

12

Wybory parlamentarne w Danii.

14-15

Posiedzenie Rady Europejskiej w Rzymie we Włoszech. Rozpoczynają się dwie konferencje międzyrządowe w sprawie unii gospodarczej i walutowej oraz w sprawie unii politycznej.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top