Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1990

De geschiedenis van de Europese Unie - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

9

Aldo Angioi wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

Februari

21

De Commissie komt voor de duizendste keer bijeen.

Maart

7

In zijn arrest in de zaak GB-Inno-BM verklaart het Hof van Justitie dat een nationale wettelijke regeling die een verbod inhoudt om kennis te nemen van handelsreclame die in het land van aankoop rechtmatig wordt gevoerd, in strijd is met het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

April

2

De Europese Gemeenschap en Argentinië ondertekenen een kaderovereenkomst inzake commerciële en economische samenwerking.

28

De Europese Raad komt in buitengewone zitting bijeen in Dublin (Ierland). Er wordt overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke benadering van de Duitse eenmaking en over de betrekkingen van de Gemeenschap met de landen uit Midden- en Oost-Europa.

Mei

7

De Raad stelt een verordening op tot oprichting van de Europese Stichting voor Opleiding. Ook de verordening betreffende de oprichting van het Europees Milieuagentschap wordt goedgekeurd.

9

Veertigste verjaardag van de Verklaring van Schuman.

29

In Parijs (Frankrijk) wordt een overeenkomst ondertekend waarbij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling wordt opgericht. Deze bank zal bijdragen aan de financiering van investeringen in de landen van Midden- en Oost-Europa.

Juni

6

De Commissie keurt een Groenboek over het stadsmilieu goed.

19

Frankrijk, Duitsland en de landen van de Benelux ondertekenen de overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-akkoord inzake de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen.

20

De EEG en de EVA vatten officiële onderhandelingen aan over de totstandkoming van een Europese Economische Ruimte (EER).

25/26

De Europese Raad vindt plaats in Dublin (Ierland). Besloten wordt gelijktijdig twee Intergouvernementele Conferenties te organiseren, één over de Economische en Monetaire Unie en één over de verschillende aspecten van de Politieke Unie.

Juli

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De eerste fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) vangt aan. Voor vier lidstaten (Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland) wordt een overgangsregeling toegestaan, omdat zij nog niet voldoende vorderingen hebben gemaakt op het gebied van de financiëleintegratie.

3

Cyprus verzoekt officieel om toetreding tot de Europese Gemeenschappen.

16

Malta verzoekt officieel om toetreding tot de Europese Gemeenschappen.

Oktober

3

Duitsland is herenigd en de gebieden van het voormalige Oost-Duitsland gaan deel uitmaken van de Europese Unie.

27/28

Tijdens een speciale zitting van de Europese Raad in Rome, Italië, worden de voorbereidingen afgerond voor twee Intergouvernementele Conferenties, één over de Economische en Monetaire Unie en één over de verschillende aspecten van de Politieke Unie.

November

19-21

Op een bijeenkomst in Parijs (Frankrijk) ondertekenen de 34 staatshoofden en regeringsleiders van de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE) een "Handvest voor een nieuw Europa".

27

Italië ondertekent de Schengen-overeenkomst.

December

2

In de Bondsrepubliek Duitsland worden parlementsverkiezingen gehouden.

4

De Raad stelt de overgangsmaatregelen vast die in het kader van de Duitse eenwording zijn overeengekomen.

12

In Denemarken worden parlementsverkiezingen gehouden.

14/15

De Europese Raad komt bijeen in Rome (Italië). De Intergouvernementele Conferenties over de Economische en Monetaire Unie en over de Politieke Unie gaan van start.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top