Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1990 m.

Europos Sąjungos istorija - 1990 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Airija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

9 d.

Audito Rūmų pirmininku išrinktas Aldo Angioi.

Vasaris

21 d.

Įvyko 1000-asis Komisijos posėdis.

Kovas

7 d.

Sprendimas byloje „GB-Inno-BM“. Europos Teisingumo Teismas paskelbė, kad nacionaliniai teisės aktai, kuriais draudžiama šalyje, kurioje perkamos prekės ar paslaugos, teisėta reklama, prieštarauja laisvo prekių judėjimo principui.

Balandis

2 d.

Europos bendrija ir Argentina pasirašė prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo bendrąjį susitarimą.

28 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Jame susitarta dėl bendro požiūrio į Vokietijos susivienijimą ir dėl Bendrijos ryšių su Vidurio ir Rytų Europos šalimis.

Gegužė

7 d.

Europos Vadovų Taryba nutarė įsteigti Europos mokymo fondą ir priėmė reglamentą dėl Europos aplinkos agentūros įkūrimo.

9 d.

40-osios Šumano deklaracijos metinės.

22 d.

Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad Europos Parlamentas gali Teisingumo Teismui pateikti ieškinį prieš kitas institucijas, o kitos institucijos gali Teisingumo Teismui pateikti ieškinį prieš Europos Parlamentą, jei kyla abejonių dėl institucijų pusiausvyros. Šie principai vėliau įrašyti Mastrichto sutartyje.

29 d.

Paryžiuje (Prancūzija) pasirašytas susitarimas, kuriuo įsteigiamas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Šio banko paskirtis – teikti finansinę paramą Vidurio ir Rytų Europos šalims.

Birželis

6 d.

Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl miesto aplinkos.

19 d.

Beniliukso šalys, Prancūzija ir Vokietija pasirašė Šengeno susitarimą dėl pasienio kontrolės panaikinimo.

20 d.

Europos ekonominė bendrija ir Europos laisvosios prekybos asociacija pradėjo oficialias derybas dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) kūrimo.

25–26 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Jame patvirtinta, kad būtina pradėti dvi tarpvyriausybines konferencijas. Vienoje turėtų būti aptariami Ekonominės ir pinigų sąjungos klausimai, o kitoje – Politinės sąjungos aspektai. Šios dvi konferencijos turėtų vykti vienu metu.

Liepa

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Prasidėjo pirmas Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapas. Keturioms valstybėms narėms (Ispanijai, Portugalijai, Graikijai ir Airijai) sudarytos išskirtinės sąlygos, nes jos padarė nepakankamą pažangą finansinės integracijos srityje.

3 d.

Kipras pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

16 d.

Malta pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

Spalis

3 d.

Vokietija susivienijo ir buvusios Rytų Vokietijos žemės tapo ES dalimi.

27–28 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Romoje (Italija). Per jį baigiama rengti dvi tarpvyriausybines konferencijas Ekonominės ir pinigų sąjungos ir Politinės sąjungos temomis.

Lapkritis

19–21 d.

Susitikimas Paryžiuje (Prancūzija). Trisdešimt keturi Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) šalių valstybių arba vyriausybių vadovai pasirašė Chartiją naujajai Europai.

27 d.

Italija pasirašė Šengeno susitarimą.

Gruodis

2 d.

Parlamento rinkimai Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

4 d.

Europos Vadovų Taryba priėmė Vokietijai susivienijus sutartas pereinamojo laikotarpio priemones.

12 d.

Parlamento rinkimai Danijoje.

14–15 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Romoje (Italija). Pradėtos dvi tarpvyriausybinės konferencijos Ekonominės ir pinigų sąjungos ir Politinės sąjungos temomis.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top