Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1990

Euroopa Liidu ajalugu - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Iirimaa.

9

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Aldo Angioi.

Veebruar

21

Komisjoni 1000. istung.

Märts

7

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas G.B.-Inno-B.M. Kohus sedastab, et liikmesriikide õigusaktid, mis keelavad ostukoha riigis seadusliku reklaami, on vastuolus kaupade vaba liikumise põhimõttega.

Aprill

2

Euroopa Ühendus ja Argentina kirjutavad alla äri- ja majanduskoostöö raamlepingule.

28

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Dublinis. Lepitakse kokku ühises lähenemisviisis seoses Saksamaade ühendamisega ning ühenduse suhetega Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega.

Mai

7

Euroopa Ülemkogu otsustab luua Euroopa Koolitusfondi ning võtab vastu määruse Euroopa Keskkonnaameti loomise kohta.

9

Schumani deklaratsiooni 40. aastapäev.

22

Euroopa Kohus võtab vastu otsuse selle kohta, et institutsioonilise tasakaalu küsimustes võivad ühenduse institutsioonid kaevata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlament ühenduse institutsioonid Euroopa Kohtusse. Need põhimõtted lisatakse hiljem Maastrichti lepingusse.

29

Pariisis kirjutatakse alla Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingule. Pank luuakse selleks, et anda Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele rahalist abi.

Juuni

6

Euroopa Komisjon esitab rohelise raamatu linnakeskkonna kohta.

19

Beneluxi maad, Prantsusmaa ja Saksamaa kirjutavad alla Schengeni lepingule piirikontrolli kaotamise kohta.

20

EMÜ ja EFTA alustavad ametlikke läbirääkimisi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) loomise üle.

25–26

Euroopa Ülemkogu kohtumine Dublinis. Kinnitatakse vajadust avada kaks valitsustevahelist konverentsi, üks majandus- ja rahaliidu kohta, teine poliitilise liidu aspektide kohta, ning pidada neid paralleelselt.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia. Algab majandus- ja rahaliidu esimene etapp. Nelja liikmesriigi (Hispaania, Portugal, Kreeka ja Iirimaa) suhtes kehtestatakse puuduliku finantslõimumise tõttu erandlik kord.

3

Küpros esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

16

Malta esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Oktoober

3

Saksamaade taasühinemine. Endise Ida-Saksamaa liidumaad saavad Euroopa Liidu osaks.

27–28

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Roomas. Lõpetatakse ettevalmistused kaheks valitsustevaheliseks konverentsiks, millest üks käsitleb majandus- ja rahaliitu ning teine poliitilist liitu.

November

19–21

Kohtumine Pariisis. Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi (CSCE) osalisriikide 34 riigipead ja valitsusjuhti kirjutavad alla uue Euroopa hartale.

27

Itaalia kirjutab alla Schengeni lepingule.

Detsember

2

Parlamendivalimised Saksamaa Liitvabariigis.

4

Euroopa Ülemkogu võtab vastu Saksamaade taasühinemise raames kokku lepitud üleminekumeetmed.

12

Parlamendivalimised Taanis.

14–15

Euroopa Ülemkogu kohtumine Roomas. Avatakse kaks valitsustevahelist konverentsi, millest üks käsitleb majandus- ja rahaliitu ning teine poliitilist liitu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …: 
Back to top