Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1990

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9

Ο κ. Aldo Angioi εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Φεβρουάριος

21

Η Επιτροπή συνεδριάζει για χιλιοστή φορά.

Μάρτιος

7

Απόφαση GB-Inno-BM. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι η εθνική νομοθεσία που αποκλείει την πρόσβαση σε διαφήμιση η οποία είναι νομίμως διαθέσιμη στη χώρα αγοράς αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Απρίλιος

2

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Αργεντινή υπογράφουν συμφωνία-πλαίσιο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

28

Συγκαλείται στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε αυτό εγκρίνεται κοινή προσέγγιση για τη γερμανική ενοποίηση και τις σχέσεις της Κοινότητας με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Μάιος

7

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Επαγγελματική Κατάρτιση και εγκρίνει κανονισμό σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

9

40ή επέτειος της Διακήρυξης Σουμάν.

22

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι άλλα θεσμικά όργανα μπορούν να προσφύγουν κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Δικαστήριο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά των άλλων θεσμικών οργάνων εάν θέσουν σε αμφισβήτηση τη θεσμική ισορροπία. Οι αρχές αυτές θα ενσωματωθούν αργότερα στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

29

Υπογράφεται στο Παρίσι η συμφωνία για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) η οποία θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ιούνιος

6

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την Πράσινη Βίβλο για το αστικό περιβάλλον.

19

Οι χώρες της Μπενελούξ, η Γαλλία και η Γερμανία υπογράφουν τη Συμφωνία του Σένγκεν για την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα.

20

Η ΕΟΚ και η ΕΖΕΣ αρχίζουν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

25/26

Συγκαλείται στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αποφασίζει να πραγματοποιηθούν παράλληλα δύο διακυβερνητικές διασκέψεις, μία για την οικονομική και νομισματική ένωση και μία δεύτερη για την πολιτική ένωση.

Ιούλιος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει τη Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ η πρώτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Σε τέσσερα κράτη μέλη (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία) χορηγείται ειδικό καθεστώς λόγω της ανεπαρκούς προόδου που σημείωσαν στον τομέα της οικονομικής ενοποίησης.

3

Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

16

Η Μάλτα υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Οκτώβριος

3

Η Γερμανία ενώνεται και τα ομόσπονδα κράτη (Länder) της πρώην Ανατολικής Γερμανίας αποτελούν τμήμα της ΕΕ.

27/28

Συγκαλείται στη Ρώμη ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οριστικοποιεί την προετοιμασία των δύο διακυβερνητικών διασκέψεων, εκείνης για την οικονομική και νομισματική ένωση και της άλλης για την πολιτική ένωση.

Νοέμβριος

19-21

Πραγματοποιείται συνάντηση στο Παρίσι. Τριάντα τέσσερις αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΔΑΣΕ υπογράφουν Χάρτα για μια νέα Ευρώπη.

27

Η Ιταλία υπογράφει τη Συμφωνία Σένγκεν.

Δεκέμβριος

2

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

4

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τα μεταβατικά μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της γερμανικής ενοποίησης.

12

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Δανία.

14/15

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Ρώμη. Αρχίζουν δύο διακυβερνητικές διασκέψεις, η μία για την οικονομική και νομισματική ένωση και η άλλη για την πολιτική ένωση.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top