Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1990

Den Europæiske Unions historie - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Irland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

9

Aldo Angioi vælges til formand for Revisionsretten.

Februar

21

Kommissionen afholdt sit møde nr. 1000.

Marts

7

EF-Domstolen afsagde dom i sagen GB-Inno-BM. Det afgøres i denne dom, at det er i strid med princippet om "varers fri bevægelighed", hvis en medlemsstat i sin lovgivning forbyder reklamer, som er lovlige i købslandet.

29

Europa-Parlamentet kan indbringes for Domstolen af de øvrige institutioner, og at de øvrige institutioner kan indbringes for Domstolen af Europa-Parlamentet med henvisning til spørgsmålet om institutionel balance. Dette princip blev senere indarbejdet i Maastricht-traktaten.

April

2

EF og Argentina underskrev en rammeaftale om samarbejde inden for handel og økonomi.

28

Det Europæiske Råd afholdt ekstraordinært møde i Dublin i Irland, hvor der blev fastlagt en fælles politik for den tyske genforening og EF's forbindelser til de central- og østeuropæiske lande.

Maj

7

Rådet vedtog at oprette Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og vedtog samtidig en forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur.

9

40-års dagen for Schuman-erklæringen.

22

Europa-Parlamentet kan indbringes for Domstolen af de øvrige institutioner, og at de øvrige institutioner kan indbringes for Domstolen af Europa-Parlamentet med henvisning til spørgsmålet om institutionel balance. Dette princip blev senere indarbejdet iMaastricht-traktaten.

29

Aftalen om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), som skal yde finansiel støtte til central- og østeuropæiske lande, blev undertegnet i Paris.

Juni

6

Kommissionen vedtog en grønbog om bymiljø.

19

Benelux-landene, Frankrig og Tyskland undertegnede Schengen-aftalen om afskaffelse af grænsekontrol.

20

EØF- og EFTA-landene indledte de officielle forhandlinger om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

25-26

Det Europæiske Råd afholdt møde i Dublin, hvor det blev besluttet at afholde to regeringskonferencer om henholdsvis Den Økonomiske og Monetære Union og en politisk union. Konferencerne skulle afholdes samtidig.

Juli

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Første fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) blev iværksat. Fire medlemsstater, nemlig Spanien, Portugal, Grækenland og Irland, får en særlig ordning på grund af manglende fremskridt i forbindelse med den finansielleintegration.

3

Cypern søgte officielt om medlemskab af De Europæiske Fællesskaber.

16

Malta søgte officielt om medlemskab af De Europæiske Fællesskaber.

Oktober

3

Tyskland er forenet, og Länderne i det tidligere Øst-Tyskland bliver en del af EU.

27-28

Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd i Rom med det formål at færdiggøre forberedelsen af de to regeringskonferencer om hhv. Den Økonomiske og Monetære Union og en politisk union.

November

19-21

På et møde i Paris underskrev stats- og regeringschefer fra de 34 lande, der deltager i Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE), et charter for et nyt Europa.

27

Italien underskrev Schengen-aftalen.

December

2

Valg til Forbundsdagen i Forbundsrepublikken Tyskland.

4

Rådet vedtog de overgangsforanstaltninger, man var blevet enige om i forbindelse med den tyske genforening.

12

Folketingsvalg i Danmark.

14-15

På Det Europæiske Råds møde i Rom blev de to regeringskonferencer om hhv. Den Økonomiske og Monetære Union og en politisk union sat i gang.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også
Back to top