Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1990 r.

Историята на Европейския съюз - 1990 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Ирландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

9

Алдо Ангиой е избран за председател на Сметната палата.

Февруари

21

Комисията провежда своето 1000-но заседание.

Март

7

Решение по делото GB-Inno-BM. Съдът на Европейските общности декларира, че национално законодателство, по силата на което се отказва достъп до каквато и да било реклама, достъпна съгласно закона в държавата на покупка, противоречи на принципа на „свободата на движение на стоки“.

Април

2

Европейската общност и Аржентина подписват рамково споразумение за търговско и икономическо сътрудничество.

28

В Дъблин, Ирландия, се провежда специално заседание на Европейския съвет. На него се постига споразумение относно общ подход за обединението на Германия и относно отношенията на Общността с държавите от Централна и Източна Европа.

Май

7

Европейският съвет решава въпроса за създаването на Европейска фондация за обучение и приема регламент, свързан със създаването на Европейска агенция за околната среда.

9

Отбелязва се четиридесетата годишнина от подписване на Декларацията на Шуман.

22

Съдът на Европейските общности постановява, че действията на Европейския парламент могат да бъдат отнасяни към Съда от други институции и че действията на други институции може да бъдат отнасяни към Съда от Европейския парламент, ако те поставят под въпрос институционалния баланс. Тези принципи впоследствие ще бъдат включени в Договора от Маастрихт.

29

В Париж, Франция, се подписва Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на финансова подкрепа на държавите от Източна Европа.

Юни

6

Европейската комисия представя Зелена книга относно градската среда.

19

Държавите от Бенелюкс, Франция и Германия подписват Споразумението от Шенген за премахване на граничния контрол.

20

ЕИО и ЕФТА започват официални преговори за създаване на Европейско икономическо пространство (ЕИП).

25-26

В Дъблин, Ирландия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се потвърждава необходимостта от провеждане на две междуправителствени конференции, една относно икономическия и паричен съюз и друга относно аспектите на политически съюз, които да бъдат паралелно проведени.

Юли

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Започва прилагането на първата фаза от икономическия и паричен съюз (ИПС). Четири държави-членки (Испания, Португалия, Гърция и Ирландия) се поставят под извънреден режим поради недостатъчния им напредък към финансова интеграция.

3

Кипър официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

16

Малта официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Октомври

3

Германия се обединява и провинциите на бившата Източна Германия стават част от ЕС.

27-28

В Рим, Италия, се провежда специално заседание на Европейския съвет. На него се приключва подготовката на двете междуправителствени конференции относно икономическия и паричен съюз и относно аспектите на политически съюз.

Ноември

19-21

В Париж, Франция, се провежда среща. Тридесет и пет държавни или правителствени ръководители от Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ) подписват харта за нова Европа.

27

Италия подписва Споразумението от Шенген.

Декември

2

Във Федерална република Германия се провеждат парламентарни избори.

4

Европейският съвет приема преходните мерки, договорени в контекста на обединението на Германия.

12

В Дания се провеждат парламентарни избори.

14-15

В Рим, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет. Поставено е начало на двете междуправителствени конференции относно икономическия и паричен съюз и относно аспектите на политически съюз.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top