Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1989

Europeiska unionens historia - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Spanien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

2

EG-domstolens dom i Cowan-målet förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Detta innebär att om en brittisk turist blir överfallen i tunnelbanan i Paris skall han eller hon få samma ersättning som en fransman eller fransyska i samma situation.

Mars

13

Tionde årsdagen av Europeiska monetära systemets (EMS) tillkomst.

April

5-6

Översynen av Uruguayrundan efter halva tiden är nu avslutad. Ramarna för framtida förhandlingar fastställs.

12

Delors-kommittén lägger fram en rapport om EMU. Europaparlamentet antar deklarationen om grundläggande fri- och rättigheter.

Juni

15

Allmänna val i Irland.

15-18

För tredje gången hålls allmänna direkta val till Europaparlamentet.

18

Allmänna val i Grekland. Allmänna val i Luxemburg.

19

Den spanska pesetan ansluts till växelkursmekanismen inom EMS. Sammansättningen av ecun justeras till följd av den spanska pesetans och den portugisiska escudons anslutning.

26-27

Europeiska rådet sammanträder i Madrid. Slutsatserna om EMU antas. Man betonar vikten av balans mellan ekonomiska och sociala aspekter av en inre marknad och understryker att miljön skall prioriteras. Enligt förfarandena för politiskt samarbete antas också två viktiga deklarationer om situationen i Mellanöstern och i Kina.

Juli

1

Frankrike övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

14-16

G7-toppmöte i Paris. Kommissionen får i uppdrag att samordna de nödvändiga åtgärderna för att stödja ekonomisk omstrukturering i Polen och Ungern. 

17

Österrike ansöker formellt om medlemskap i EG.

September

6

Allmänna val i Nederländerna.

19

I Warszawa undertecknas ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan EG och Polen.

Oktober

2

En konferens om audiovisuella media hålls i Paris. Den avslutas med att 26 europeiska länder och kommissionen undertecknar en gemensam deklaration om att inrätta Audiovisual Eureka. Syftet är att genom närmare samarbete öka den europeiska AV-sektorns produktivitet och konkurrenskraft. 

29

Parlamentsval i Spanien.

November

5

Parlamentsval i Grekland.

9

Berlinmuren faller. DDR öppnar sina gränser.

December

8-9

En ny konvention mellan EEG och 69 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområet undertecknas i Lomé, Togo.

15

Europeiska rådet sammanträder i Strasbourg. Man beslutar att sammankalla en regeringskonferens före 1990. Den skall få i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i EEG-fördraget inför de sista etapperna av EMU. Stats- och regeringscheferna från elva medlemsstater antar stadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter.

18

Ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan EG och Sovjetunionen undertecknas i Bryssel.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också
Back to top