Európska únia

História Európskej únie - 1989

História Európskej únie - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Španielsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

2.

Rozsudok vo veci Cowan. Európsky súdny dvor rozhodol podľa zásady zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Priznáva rovnaké odškodnenie britskému turistovi, ktorý bol napadnutý v parížskom metre, aké by sa bolo priznalo domácemu štátnemu príslušníkovi.

Marec

13.

Desiate výročie Európskeho menového systému.

Apríl

5. - 6.

Ukončenie priebežného hodnotenia Uruguajského kola a prijatie ďalších rámcov na rokovanie.

12.

Delorsov výbor predkladá správu o hospodárskej a menovej únii. Parlament prijíma Deklaráciu základných práv a slobôd.

Jún

15.

V Írsku sa konajú všeobecné voľby.

15. - 18.

Tretíkrát sa uskutočňujú priame voľby do Európskeho parlamentu.

18.

V Grécku sa konajú všeobecné voľby.
V Luxembursku sa konajú všeobecné voľby.

19.

Španielska peseta vstupuje do mechanizmu menových kurzov Európskeho menového systému (EMS); zloženie ECU sa upravuje v nadväznosti na vstup španielskej pesety a portugalského escuda.

26. - 27.

V Madride (Španielsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijímajú sa na ňom závery o hospodárskej a menovej únii, zdôrazňuje sa potreba dosiahnuť rovnováhu medzi sociálnymi a hospodárskymi aspektmi jednotného trhu a potvrdzuje sa, že životné prostredie je prioritnou otázkou. Prijímajú sa na ňom aj dve hlavné vyhlásenia o situácii na Strednom východe a v Číne.

Júl

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

14. - 16.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín. Komisia bola na ňom požiadaná, aby koordinovala potrebné opatrenia na pomoc reštrukturalizácie hospodárstva Poľska a Maďarska.

17.

Rakúsko oficiálne žiada o vstup do Európskeho spoločenstva.

September

6.

V Holandsku sa konajú všeobecné voľby.

19.

Vo Varšave (Poľsko) sa podpisuje dohoda o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Spoločenstvom a Poľskom.

Október

2.

V Paríži (Francúzsko) sa koná audiovizuálna konferencia. Končí sa spoločným vyhlásením 26 európskych krajín a Komisie o zriadení Audiovizuálnej Eureky na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho odvetvia prostredníctvom užšej spolupráce.

29.

V Španielsku sa konajú parlamentné voľby.

November

5.

V Grécku sa konajú parlamentné voľby.

9.

Padá Berlínsky múr. Nemecká demokratická republika otvára hranice.

December

8. - 9.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijíma sa na ňom rozhodnutie zvolať pred rokom 1990 medzivládnu konferenciu s cieľom vypracovať zmeny a doplnenia zmluvy pre konečné etapy hospodárskej a menovej únie. Hlavy štátov a vlád 11 členských štátov prijímajú Chartu o základných sociálnych právach pracovníkov.

15.

V Lomé (Togo) sa podpisuje nový dohovor AKT - EHS medzi štátmi EÚ a 69 africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi.

18.

V Bruseli (Belgicko) sa podpisuje dohoda o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Spoločenstvom a Sovietskym zväzom.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top