Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1989

Historia Unii Europejskiej - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Hiszpania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

2

Orzeczenie w sprawie Cowan. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie zasady niedyskryminacji ze względu na narodowość. Przyznane takie samo odszkodowanie turyście brytyjskiemu, który został zaatakowany w paryskim metrze, jak odszkodowanie, które zostałoby przyznane obywatelowi Francji.

Marzec

13

Dziesiąta rocznica Europejskiego Systemu Walutowego.

Kwiecień

5-6

Zakończenie śródokresowego przeglądu rundy urugwajskiej i przyjęcie dalszych ram negocjacyjnych.

12

Komisja Delorsa przedstawia sprawozdanie dotyczące unii gospodarczej i walutowej. Parlament przyjmuje Deklarację Podstawowych Praw i Wolności.

Czerwiec

15

Wybory parlamentarne w Irlandii.

15-18

Po raz trzeci odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

18

Wybory parlamentarne w Grecji.
Wybory parlamentarne w Luksemburgu.

19

Hiszpańska peseta wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego (ESW); skład ECU zostaje skorygowany po włączeniu hiszpańskiej pesety i portugalskiego escudo.

26-27

Posiedzenie Rady Europejskiej w Madrycie w Hiszpanii. Rada przyjmuje konkluzje w sprawie unii gospodarczej i walutowej, podkreśla konieczność osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznymi i gospodarczymi aspektami jednolitego rynku i potwierdza, że środowisko należy do zagadnień priorytetowych. Przyjmuje również dwie istotne deklaracje dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Chinach.

Lipiec

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

14-16

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Paryżu we Francji. Uczestnicy szczytu zwracają się do Komisji o koordynację niezbędnych środków w celu wsparcia restrukturyzacji gospodarczej w Polsce i na Węgrzech.

17

Austria składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej.

Wrzesień

6

W Holandii odbywają się wybory parlamentarne.

19

W Warszawie w Polsce zostaje podpisana umowa o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Polską.

Październik

2

Konferencja audiowizualna w Paryżu we Francji. Na zakończenie ogłoszona zostaje wspólna deklaracja 26 krajów europejskich i Komisji w sprawie inicjatywy audiowizualnej Eureka mającej na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego poprzez ściślejszą współpracę.

29

Wybory parlamentarne w Hiszpanii.

Listopad

5

Wybory parlamentarne w Grecji.

9

Upada mur berliński. Niemiecka Republika Demokratyczna otwiera granice.

Grudzień

8-9

Posiedzenie Rady Europejskiej w Strasburgu we Francji. Rada podejmuje decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej przed 1990 r. w celu sporządzenia zmian do Traktatu w odniesieniu do końcowych etapów unii gospodarczej i walutowej. Szefowie państw lub rządów 11 państw członkowskich przyjmują kartę socjalnych praw podstawowych pracowników.

15

W Lome w Togo kraje UE i 69 krajów AKP podpisują nową konwencję pomiędzy krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

18

Podpisanie umowy o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Związkiem Radzieckim w Brukseli w Belgii.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top