Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1989

Den Europæiske Unions historie - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Spanien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

2

EF-Domstolen afsagde dom i Cowan-sagen. I denne dom fastslås princippet om, at der ikke må diskrimineres på grundlag af nationalitet, og en britisk turist, der var blevet overfaldet i Paris' metro, fik derfor tildelt samme erstatning som en franskmand ville have fået.

Marts

13

10-års dagen for Det Europæiske Monetære System.

April

5-6

Uruguay-rundens midtvejsforhandlinger afsluttedes, og man fastlagde rammerne for kommende forhandlinger.

12

Jacques Delors-udvalget fremlagde en rapport om Den Økonomiske og Monetære Union. Parlamentet vedtog erklæringen om grundlæggende friheder og rettigheder.

Juni

15

Parlamentsvalg i Irland.

15-18

Der afholdtes for tredje gang almindeligt direkte valg til Europa-Parlamentet.

18

Parlamentsvalg i Grækenland. Parlamentsvalg i Luxembourg.

19

Den spanske peseta indtrådte i Det Europæiske Monetære Systems valutakursmekanisme (EMS). Sammensætningen af ECU'en blev tilpasset, efter at den spanske peseta og den portugisiske escudo var indtrådt i samarbejdet.

26-27

Det Europæiske Råd mødtes i Madrid. Der blev vedtaget konklusioner om Den Økonomiske og Monetære Union, det blev understreget, at det var nødvendigt at sikre balancen mellem de økonomiske og sociale aspekter af det indre marked, og miljøet blev fremhævet som et vigtigt område. I forbindelse med det politiske samarbejde blev der desuden vedtaget to vigtige erklæringer om situationen i Mellemøsten og i Kina.

Juli

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

14-16

På de vestlige landes økonomiske topmøde i Paris blev Kommissionen anmodet om at koordinere støtteaktionerne til fordel for den økonomiske omstrukturering i Polen og Ungarn.

17

Østrig søger officielt om medlemskab af Det Europæiske Fællesskab.

September

6

Parlamentsvalg i Nederlandene.

19

I Warszawa i Polen blev der underskrevet en aftale mellem EF og Polen om handel og om kommercielt og økonomisk samarbejde.

Oktober

2

Der blev afholdt en av-konference i Paris, som sluttede med, at de 26 deltagende lande og Kommissionen vedtog en fælles erklæring om oprettelsen af EUREKA-programmet for audiovisuelle medier. Formålet var at øge samarbejdet og herigennem styrke den europæiske av-sektors produktivitet og konkurrenceevne.

29

Parlamentsvalg i Spanien.

November

5

Parlamentsvalg i Grækenland.

9

Berlin-murens fald. Den Tyske Demokratiske Republik åbnede sine grænser.

December

8-9

Det Europæiske Råd besluttede på et møde i Strasbourg i Frankrig, at der senest 1990 skulle indkaldes til en regeringskonference. Formålet var en traktatsændring, så det blev muligt at gennemføre de sidste faser af Den Økonomiske og Monetære Union. Stats- og regeringscheferne fra 11 medlemsstater vedtog fællesskabspagten om grundlæggende sociale og arbejdsmarkedsmæssigerettigheder.

15

Den nye konvention mellem de tolv EF-lande og 69 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet blev undertegnet i Lomé i Togo.

18

En aftale om handel og handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem EF og Sovjetunionen blev undertegnet i Bruxelles.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top