Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1989 r.

Историята на Европейския съюз - 1989 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Испания поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

2

Решение по делото Cowan. Съдът на Европейските общности се произнася по въпроса за принципа на недискриминация, основана на гражданство. Той присъжда на британски турист, нападнат в парижкото метро, обезщетение в същия размер, какъвто би бил отпуснат и на гражданин на Франция.

Март

13

Отбелязва се десетата годишнина от създаването на Европейската парична система.

Април

5-6

Приключва междинният преглед на Уругвайския кръг от преговори и се приемат рамки за по-нататъшни преговори.

12

Комисията с председател Делор представя доклада относно икономическия и паричен съюз. Парламентът приема Декларация за основните права и свободи.

Юни

15

В Ирландия се провеждат общи избори.

15-18

Провеждат се третите преки избори за Европейски парламент.

18

В Гърция се провеждат общи избори.
В Люксембург се провеждат общи избори.

19

Испанската песета става част от механизма на валутните курсове на Европейската парична система (ЕПС). Съставът на екюто се коригира след включването на испанската песета и португалското ескудо.

26-27

В Мадрид, Испания, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се приемат заключения относно икономическия и паричен съюз, подчертава се необходимостта от постигане на баланс между социалните и икономическите аспекти на единния пазар и се потвърждава, че опазването на околната среда е въпрос от първостепенно значение. На него също така се приемат две важни решения относно ситуацията в Близкия Изток и Китай.

Юли

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

14-16

В Париж, Франция, се провежда среща на високо равнище за икономиката на Запада. На нея е отправено искане към Комисията да координира необходимите мерки за подпомагане на икономическото преструктуриране в Полша и Унгария.

17

Австрия официално подава молба за присъединяване към Европейската общност.

Септември

6

В Нидерландия се провеждат общи избори.

19

Във Варшава, Полша, се подписва споразумение за търговия и търговско и икономическо сътрудничество между Общността и Полша.

Октомври

2

В Париж, Франция, се провежда конференция по аудиовизуални въпроси. Тя приключва със съвместна декларация от двадесет и шест европейски държави и Комисията за създаване на „Аудиовизуална Еврика“ за увеличаване на продуктивността и конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор чрез по-тясно сътрудничество.

29

В Испания се провеждат парламентарни избори.

Ноември

5

В Гърция се провеждат парламентарни избори.

9

Пада Берлинската стена. Германската демократична република отваря своите граници.

Декември

8-9

В Страсбург, Франция, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се решава да бъде свикана междуправителствена конференция преди настъпването на 1990 г. за подготвяне на изменения в Договора за последните етапи от осъществяването на икономическия и паричен съюз. Държавните или правителствените ръководители на 11 държави-членки приемат Хартата за основните социални права на работниците.

15

В Ломе, Того, се подписва новата конвенция Африка, Карибски и Тихоокеанския басейн (АКТБ) – Европейска икономическа общност между държавите от ЕС и шестдесет и девет държави от АКТБ.

18

Във Брюксел, Белгия, се подписва споразумение за търговия и търговско и икономическо сътрудничество между Общността и Съветския съюз.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също
Back to top