Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1988

Europeiska unionens historia - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Tyskland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

2

I Bryssel hålls överläggningar på ministernivå om den inre marknaden. Företrädare för EEG, medlemsstaterna och EFTA-länderna deltar.

11-13

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. En överenskommelse nås om slutsatserna beträffande meddelandet Enhetsakten: en ny gräns för Europa.

Mars

29

Kommissionen presenterar resultaten av Europe 1992 - The overall challenge, en studie om fördelarna med den inre marknaden som den gett en grupp oberoende experter i uppdrag att genomföra.

April

24 och 8/5

Presidentval i Frankrike.

Maj

10

Riksdagsval i Danmark.

Juni

5 och 12

Parlamentsval i Frankrike.

14

Kommissionen lägger fram en grönbok för rådet, Copyright and the challenge of technology - Copyright issues requiring immediate action.

15

Ett samarbetsavtal undertecknas mellan EG och medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd. En gemensam politisk deklaration undertecknas.

19-21

G7-toppmöte i Toronto.

25

En gemensam deklaration om att upprätta officiella relationer mellan EG och rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd, CMEA (Comecon).

27-28

Europeiska rådet sammanträder i Hannover. Man betonar de sociala aspekterna av de framsteg som görs mot målen för 1992, och gör ett uttalande om de faror som hotar miljön. En kommitté som skall leda EMU-förberedelserna utses. Jacques Delors utses till kommissionens ordförande för en ny mandatperiod.

Juli

1

Grekland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet som träffades i juni träder i kraft.

September

26

Ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan EG och Ungern undertecknas i Bryssel. Europeiska rådet antar en deklaration om USA:s lag om handel och konkurrenskraft (Trade Act). Man uttrycker sin oro över att lagen kan leda till protektionism. 

Oktober

7

EG ratificerar Wienkonventionen om skydd av ozonskiktet.

12-13

Förhandlingar inleds om en ny AVS-EEG-konvention (med länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

24

Europeiska rådet beslutar inrätta EG:s förstainstansrätt.

December

2-3

Europeiska rådet sammanträder på Rhodos. Framstegen på väg mot 1992 granskas. Man betonar vikten av att satsa på miljöskydd och att utveckla Europas kapacitet inom den audiovisuella sektorn.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också
Back to top