Európska únia

História Európskej únie - 1988

História Európskej únie - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

2.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie na úrovni ministrov Spoločenstva, jeho členských štátov a štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), na ktorom sa prerokúvajú záležitosti vnútorného trhu.

11. - 13.

V Bruseli sa koná zasadnutie Európskej rady. Dospelo sa na ňom k dohode o všetkých záveroch týkajúcich sa dokumentácie k oznámeniu „Jednotný akt: nové európske hranice“.

Marec

29.

Komisia uverejňuje výsledky štúdie „Európa 1992 - Globálna výzva“, ktorú na jej žiadosť vypracovala skupina nezávislých expertov s cieľom posúdiť výhody jednotného trhu.

Apríl

24. a 8. 5.

Vo Francúzsku sa konajú prezidentské voľby.

Máj

10.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

Jún

5. a 12.

Vo Francúzsku sa konajú parlamentné voľby.

14.

Komisia predkladá Európskej rade zelenú knihu s názvom „Autorské právo a výzvy technológií – otázky autorského práva vyžadujúce bezodkladné konanie“.

15.

Medzi Spoločenstvom a členmi Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu sa podpísala dohoda o spolupráci a uverejnilo sa spoločné politické vyhlásenie.

19. - 21.

V Toronte (Kanada) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

27. - 28.

V Hannoveri (Nemecko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Zdôrazňuje sa na ňom dôležitosť sociálnych aspektov pokroku pri dosahovaní cieľov na rok 1992, formulujú sa environmentálne problémy a vymenúva sa výbor, ktorý má prijímať opatrenia vedúce k menovej únii. Schválilo sa na ňom aj opätovné vymenovanie Jacqua Delorsa za predsedu Komisie.

Júl

1.

Grécko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Do platnosti vstupuje medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu, schválená v júni.

September

26.

V Bruseli sa podpisuje dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Spoločenstvom a Maďarskom. Európska rada prijíma vyhlásenie v súvislosti so zákonom USA o obchode a konkurencieschopnosti (tzv. zákonom o obchode). Vyjadruje obavy týkajúce sa protekcionistického potenciálu tohto zákona.

Október

7.

Spoločenstvo ratifikuje Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy.

12. - 13.

Začiatok rokovaní o predĺžení dohovoru medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (štátmi AKT) a Európskym hospodárskym spoločenstvom.

24.

Európska rada prijíma rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

December

2. - 3.

Na Rhodose (Grécko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Hodnotí sa na ňom pokrok pri dosahovaní cieľov na rok 1992, pričom sa zdôrazňuje význam práce v oblasti ochrany životného prostredia a dôležitosť rozvoja audiovizuálnej kapacity Európy.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...: 
Back to top