Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1988

Historia Unii Europejskiej - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

2

W Brukseli w Belgii odbywa się spotkanie ministerialne pomiędzy Wspólnotą, jej państwami członkowskimi oraz krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) poświęcone zagadnieniom rynku wewnętrznego.

11-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Rada osiąga porozumienie w sprawie wszystkich konkluzji dotyczących pakietu „Jednolity Akt: nowa granica dla Europy".

Marzec

29

Komisja publikuje wyniki badania „Europa 1992 – globalne wyzwanie" przeprowadzonego na jej wniosek przez grupę niezależnych ekspertów w celu dokonania oceny korzyści wynikających z jednolitego rynku.

Kwiecień

24 i 8/5

Wybory prezydenckie we Francji.

Maj

10

Wybory parlamentarne w Danii.

Czerwiec

5 i 12

Wybory parlamentarne we Francji.

14

Komisja przedstawia Radzie Europejskiej zieloną księgę zatytułowaną „Prawo autorskie i wyzwania technologii – kwestie praw autorskich wymagające natychmiastowego działania".

15

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a członkami Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki i publikacja wspólnej deklaracji politycznej.

19-21

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Toronto w Kanadzie.

27-28

Posiedzenie Rady Europejskiej w Hanowerze w Niemczech. Rada podkreśla wagę aspektów społecznych w dążeniu do osiągnięcia celów założonych na rok 1992, potwierdza znaczenie kwestii środowiskowych i wyznacza komitet, który ma doprowadzić do unii walutowej. Rada uzgadnia również ponowne mianowanie Jacquesa Delorsa na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Lipiec

1

Grecja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie zatwierdzone w czerwcu międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej.

Wrzesień

26

Podpisanie umowy o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Węgrami w Brukseli. Rada Europejska przyjmuje deklarację dotyczącą amerykańskiej ustawy w sprawie handlu i konkurencyjności (tzw. Trade Act). Wyraża zaniepokojenie faktem, że ustawa ta może mieć protekcjonistyczny charakter.

Październik

7

Wspólnota ratyfikuje konwencję wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej.

12-13

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie odnowienia konwencji pomiędzy krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

24

Rada Europejska przyjmuje decyzję ustanawiającą Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

Grudzień

2-3

Posiedzenie Rady Europejskiej na Rodos w Grecji. Rada analizuje stan postępów w realizacji celów założonych na 1992 r., podkreślając znaczenie prac w dziedzinie ochrony środowiska i wagę rozwijania audiowizualnego potencjału Europy.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top