Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1988

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

2

Υπουργική σύνοδος στις Βρυξέλλες μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και των χωρών ΕΖΕΣ με θέμα την εσωτερική αγορά.

11-13

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Καταλήγει σε συμφωνία εφ' όλων των συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα "Ενιαία πράξη: νέα σύνορα για την Ευρώπη".

Μάρτιος

29

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της "Ευρώπης 1992 - Η γενική πρόκληση", μελέτης που εκπονήθηκε μετά από αίτημά της από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς.

Απρίλιος

24, 8/5

Διεξάγονται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Μάιος

10

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Δανία.

Ιούνιος

5, 12

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

14

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πράσινη Βίβλο με τίτλο "Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνολογική πρόκληση - προβλήματα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση".

15

Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των μελών του συμβουλίου συνεργασίας για τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου· δημοσιεύεται κοινή πολιτική δήλωση.

19-21

Πραγματοποιείται οικονομική διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Χωρών στο Τορόντο (Καναδάς).

25

Υπογράφεται κοινή δήλωση για την καθιέρωση επίσημων σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και του Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας (ΣΑΟΒ).

27/28

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ανόβερο (Γερμανία). Τονίζει τη σημασία των κοινωνικών πτυχών της προόδου ως προς τους στόχους του 1992, αναφέρει τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και διορίζει μια επιτροπή που θα οδηγήσει στη νομισματική ένωση· συμφωνεί επίσης να διορίσει εκ νέου τον Jacques Delors Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ιούλιος

1

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Τίθεται σε ισχύ η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο.

Σεπτέμβριος

26

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει δήλωση σχετικά με την αμερικανική νομοθεσία για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό ("Trade Act"). Εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τις πτυχές προστατευτισμού της νομοθεσίας.

Οκτώβριος

12-13

Έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.

7

Η Κοινότητα επικυρώνει τη Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία του στρώματος όζοντος.

24

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για την ίδρυση Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δεκέμβριος

2/3

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Ρόδο (Ελλάδα). Διενεργεί απολογισμό της επιτευχθείσας προόδου προς το 1992, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της ανάπτυξης του οπτικοακουστικού δυναμικού της Ευρώπης.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top