Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1988

Den Europæiske Unions historie - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

2

Med deltagelse af Fællesskabet, dets medlemsstater og EFTA-landene blev der i Bruxelles afholdt et møde på ministerniveau om det indre marked.

11-13

På et møde i Bruxelles blev der i Det Europæiske Råd indgået en samlet aftale om dokumentet "Gennemførelse af Den Europæiske Fælles Akt - Fællesskabets nye grænser".

Marts

29

Kommissionen offentliggjorde resultaterne af "Europa 1992 - Den store udfordring", som er en undersøgelse, der på Kommissionens initiativ blev udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe med det formål at vurdere fordelene ved det indre marked.

April

24. og 8/5.

Præsidentvalg i Frankrig.

Maj

10

Folketingsvalg i Danmark.

Juni

5. og 12.

Parlamentsvalg i Frankrig.

14

Kommissionen forelagde Rådet en grønbog om "Ophavsret og den teknologiske udvikling - Problemer omkring ophavsret, der kræver øjeblikkelige forholdsregler".

15

Undertegnelse af en samarbejdsaftale mellem Fællesskabet og Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater. Der blev ved samme lejlighed vedtaget en politisk fælleserklæring.

19-21

De vestlige lande holdt økonomisk topmøde i Toronto i Canada.

25

Der blev undertegnet en fælles erklæring om etablering af officielle forbindelser mellem Fællesskabet og Rådet for Gensidig Økonomisk Bistand (CMEA).

27-28

På Det Europæiske Råds møde i Hannover i Tyskland blev det understreget, at de sociale aspekter havde stor betydning for den planlagte gennemførelse af det indre marked i 1992. Det blev understreget, at miljøet var truet, og der blev nedsat et udvalg, der skulle se på udviklingen henimod en monetær union. Endelig blev det besluttet at genudnævne Jacques Delors som formand forKommissionen.

Juli

1

Grækenland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetprocedurerne, som var blevet vedtaget i juni, trådte i kraft.

August

10

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Kommissionens forvaltning af EU-bistand til støtte for udviklingen af menneskerettigheder og demokrati i tredjelande.

September

26

En aftale om handel og økonomisk samarbejde mellem EF og Ungarn blev undertegnet i Bruxelles. Rådet vedtog en erklæring om den amerikanske handels- og konkurrencelov ("Trade Act"), som ifølge Rådet ville kunne føre til protektionisme.

Oktober

7

lesskabet ratificerede Wien-konventionen om beskyttelse af ozonlaget.

12-13

Der blev indledt forhandlinger om en revision af konventionen mellem AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og EF.

24

Rådet vedtog beslutningen om oprettelse af Førsteinstansretten for De Europæiske Fællesskaber.

December

2-3

Det Europæiske Råd var samlet på Rhodos. Der blev gjort status over arbejdet med at forberede gennemførelsen af det indre marked i 1992, og man fremhævede betydningen af miljøbeskyttelsesforanstaltninger, og at det var vigtigt at styrke Europas audiovisuelle kapacitet.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top