Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1985

Europeiska unionens historia - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Italien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. De särskilda Europa-passen utfärdas för första gången i de flesta medlemsstater.

7

Den nya kommissionen tillträder med fransmannen Jacques Delors som ordförande.

Februari

1

Grönland lämnar EG, men blir kvar som associerat utomeuropeiskt område.

13

EG-domstolens dom i Gravier-målet förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Målet gällde en fransk student som ville studera tecknade serier i Belgien. Han kunde inte åläggas att betala högre avgifter än de belgiska studenterna.

Mars

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. Det godkänner Spaniens och Portugals anslutning. På kommissionens förslag nås en överenskommelse om integrerade Medelhavsprogram (IMP).

Maj

7

Det elfte G7-toppmötet hålls i Bonn. Kommissionen ger dels en politisk deklaration med anledning av den 40:e årsdagen sedan Andra världskrigets slut, dels en ekonomisk deklaration om hållbar tillväxt och sysselsättning.

22

EG-domstolens dom beträffande Europaparlamentets passivitetstalan gentemot Europeiska rådet. Frågan gällde den gemensamma transportpolitiken.

Juni

2

Parlamentsval i Grekland.

10

Medlemsstaternas centralbankschefskommitté antar åtgärder för att stärka EMS.

12

Spaniens och Portugals anslutningsfördrag undertecknas.

14

Kommissionen lägger fram en vitbok för Europeiska rådet: "Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council". I Schengen i Luxemburg undertecknar Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna Schengen-avtalet om att avskaffa gränskontroller.

20

Den särskilda kommittén för "A People's Europe" lägger fram sin slutrapport för Europeiska rådet.

25

Presidentval i Italien.

28-29

Europeiska rådet sammanträder i Milano. Regeringscheferna godkänner kommissionens vitbok om den inre marknaden och beslutar sammankalla en regeringskonferens om institutionella reformer.

Juli

1

Luxemburg övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

20

Medlemsstaternas ministrar och centralbankschefer justerar räntenivåerna inom EMS.

22

Rådet godkänner att en konferens med företrädare för regeringarna och medlemsstaterna sammankallas för att göra vissa ändringar i EEG-fördraget och för att utarbeta ett utkast till ett fördrag om gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

23

Kommissionen lägger fram en grönbok för rådet om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

September

9

Regeringskonferensens första sammanträde, med deltagande av de tio medlemsstaternas samt Spaniens och Portugals utrikesministrar.

Oktober

13

Parlamentsval i Belgien.

November

12

Ett samarbetsavtal undertecknas av EEG och de stater som anslutit sig till Centralamerikanska integrationssystemet.

28

Ekonomiska och sociala kommittén antar ett yttrande om att fullborda den inre marknaden (om kommissionens vitbok i denna fråga).

December

2-4

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. De tio medlemsstaterna enas om att ändra Romfördraget och att intensifiera de europeiska integrationssträvandena genom att utarbeta Enhetsakten.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top