Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1985

De geschiedenis van de Europese Unie - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. In de meeste van de lidstaten wordt voor het eerst een Europees paspoort uitgereikt.

7

De nieuwe Commissie treedt in functie met de Fransman Jacques Delors als voorzitter.

Februari

1

Groenland verlaat de Gemeenschap, maar blijft ermee geassocieerd als overzees gebied.

13

In zijn arrest in de zaak Gravier verklaart het Hof van Justitie dat het beginsel van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit van toepassing is op een Frans student die in België striptekenonderwijs wil volgen, maar daarvoor meer inschrijvingsgeld moet betalen dan studenten met de Belgische nationaliteit.

Maart

29/30

In Brussel (België) wordt een Europese Raad gehouden. De toetreding van Spanje en Portugal wordt aanvaard en er wordt een akkoord bereikt over de geïntegreerde mediterrane programma's die door de Commissie zijn voorgesteld.

Mei

7

De elfde Westerse economische top vindt plaats in Bonn (Duitsland). De Commissie maakt twee verklaringen bekend: een politieke verklaring naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en een economische over duurzame groei en werkgelegenheid.

22

Het Hof van Justitie wijst vonnis over het beroep wegens nalatigheid dat door het Europees Parlement tegen de Raad was ingesteld met betrekking tot het gemeenschappelijk vervoersbeleid.

Juni

2

In Griekenland vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

10

Het Comité van Voorzitters van de Nationale Banken van de lidstaten neemt maatregelen ter versterking van het Europees Monetair Stelsel (EMS).

12

De akten van toetreding van Spanje en Portugal worden ondertekend.

14

De Commissie dient bij de Europese Raad een Witboek in over de voltooiing van de interne markt. België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland ondertekenen in Schengen de Overeenkomst betreffende de afschaffing van controles bij de binnengrenzen.

20

Het ad hoc-comité "Europa van de burgers" dient zijn eindrapport in bij de Europese Raad.

25

In Italië worden presidentsverkiezingen gehouden.

28/29

De Europese Raad vindt plaats in Milaan (Italië). De regeringsleiders keuren het Witboek van de Commissie over de interne markt goed en besluiten een Intergouvernementele Conferentie bijeen te roepen die zich zal buigen over de hervorming van de instellingen.

Juli

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

20

De ministers en de voorzitters van de centrale banken van de lidstaten besluiten tot een herschikking van de spilkoersen binnen het Europees Monetair Stelsel (EMS).

22

De Raad stemt ermee in dat een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten wordt samengeroepen met als doel het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap te wijzigen en een ontwerpverdrag op te stellen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

23

De Commissie zendt de Raad een Groenboek toe over de vooruitzichten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

September

9

De minsters van buitenlandse zaken van de tien lidstaten en van Spanje en Portugal komen bijeen op de eerste Intergouvernementele Conferentie.

Oktober

13

In België worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

November

12

Een samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de Europese Economische Gemeenschap en de landen die partij zijn bij het Algemeen Verdrag inzake Centraal-Amerikaanse economische integratie en Panama.

28

Het Economisch en Sociaal Comité brengt advies uit over de voltooiing van de interne markt (Witboek van de Commissie).

December

2-4

De Europese Raad vindt plaats in Luxemburg. De Tien komen overeen het Verdrag van Rome te wijzigen en een Europese Akte op te stellen die het proces van de Europese integratie nieuw leven moet inblazen.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top