Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1985

Euroopa Liidu ajalugu - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia. Enamikus liikmesriikides antakse välja esimesed Euroopa passid.

7

Ametisse astub komisjoni uus koosseis eesotsas president Jacques Delors’iga.

Veebruar

1

Gröönimaa lahkub ühendusest, kuid jääb selle ülemereterritooriumiks.

13

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Gravier. Kohus kohaldab kodakondsuse alusel mittediskrimineerimise põhimõtet Prantsusmaalt pärit tudengi suhtes, kes ei pea maksma kõrgemat õppemaksu kui kohalikud Belgia tudengid.

Märts

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Kiidetakse heaks Hispaania ja Portugali ühinemine ühendustega ning nõustutakse komisjoni esitatud Vahemere piirkonna integreeritud programmidega.

Mai

7

11. lääneriikide majandustippkohtumine Bonnis. Komisjon teeb kaks avaldust: ühe seoses Teise maailmasõja lõpu 40. aastapäevaga ja teise seoses jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõivega.

22

Euroopa Kohus teeb otsuse tegevusetushagis, mille Euroopa Parlament on esitanud Euroopa Ülemkogu vastu seoses ühise transpordipoliitikaga.

Juuni

2

Parlamendivalimised Kreekas.

10

Liikmesriikide keskpankade juhatajate komitee võtab vastu meetmed Euroopa Rahasüsteemi tugevdamiseks.

12

Hispaania ja Portugal kirjutavad alla ühinemislepingule.

14

Komisjon saadab Euroopa Ülemkogule siseturu väljakujundamist käsitleva valge raamatu. Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa kirjutavad Luksemburgis Schengenis alla Schengeni lepingule piirikontrolli kaotamise kohta.

20

Kodanike Euroopa komitee esitab Euroopa Ülemkogule lõpparuande.

25

Presidendivalimised Itaalias.

28–29

Euroopa Ülemkogu kohtumine Milanos. Riigipead ja valitsusjuhid kiidavad heaks komisjoni valge raamatu siseturu kohta ning otsustavad institutsioonilise reformi tarbeks kokku kutsuda valitsustevahelise konverentsi.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

20

Liikmesriikide ministrid ja keskpankade juhatajad määravad kindlaks Euroopa Rahasüsteemi keskkursid.

22

Nõukogu kiidab heaks liikmesriikide valitsuste esindajate konverentsi kokkukutsumise selleks, et teha muudatusi Euroopa Majandusühenduse asutamislepingusse ning koostada ühise välis- ja julgeolekupoliitika lepingu eelnõu.

23

Komisjon saadab Euroopa Ülemkogule ühise põllumajanduspoliitika väljavaateid käsitleva rohelise raamatu.

September

9

Valitsustevahelise konverentsi esimene kohtumine. Osalevad ühenduse, Hispaania ja Portugali välisministrid.

Oktoober

13

Parlamendivalimised Belgias.

November

12

Kirjutatakse alla Euroopa Majandusühenduse ning Kesk-Ameerika majandusintegratsiooni üldlepingu osalisriikide ja Panama koostöölepingule.

28

Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab vastu arvamuse siseturu väljakujundamist käsitleva valge raamatu kohta.

Detsember

2–4

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Lepitakse kokku Rooma lepingu muutmises ning ühtse Euroopa lepingu koostamise teel Euroopa lõimumise taaselavdamises.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top