Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1985

Den Europæiske Unions historie - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. EF-passet blev indført i de fleste medlemsstater.

7

Den nye Kommissionen med franskmanden Jacques Delors i spidsen tiltrådte.

Februar

1

Grønland trådte ud af Fællesskabet, men som oversøisk område er det stadig associeret med Fællesskabet.

13

EF-Domstolen afsagde dom i Gravier-sagen. Med henvisning til, at der ikke må diskrimineres på grundlag af nationalitet, fastslås det i denne dom, at en fransk studerende, som ønskede at uddanne sig på en tegneserieskole i Belgien, ikke skulle betale højere immatrikulationsgebyr end belgiskestuderende.

Marts

29-30

På et møde afholdt i Bruxelles godkendte Det Europæiske Råd Portugals og Spaniens optagelse i Fællesskaberne. Det vedtog desuden de integrerede Middelhavsprogrammer (IMP) som foreslået af Kommissionen.

Maj

7

Den vestlige verdens 11. økonomiske topmøde blev afholdt i Bonn. Kommissionen fremlagde to erklæringer, dels en politisk erklæring i anledning af fyrreåret for afslutningen af 2. verdenskrig, dels en økonomisk erklæring om bæredygtig vækst og beskæftigelse.

22

EF-Domstolen afsagde dom i Europa-Parlamentets passivitetssøgsmål mod Rådet angående den fælles transportpolitik.

Juni

2

Parlamentsvalg i Grækenland.

10

Udvalget bestående af medlemsstaternes centralbankchefer vedtog en række foranstaltninger, som skulle styrke Det Europæiske Monetære System (EMS).

12

Undertegnelse af tiltrædelsestraktaterne for Portugal og Spanien.

14

Kommissionen sendte Rådet en hvidbog med titlen "Gennemførelse af det indre marked. Hvidbog fra Kommissionen til Det Europæiske Råd". Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene undertegnede i Schengen i Luxembourg Schengen-aftalen om afskaffelse af grænsekontrol.

20

Ad-hoc-udvalget om Borgernes Europa fremlagde sin endelige rapport for Rådet.

25

Præsidentvalg i Italien.

28-29

Det Europæiske Råd mødtes i Milano. Regeringslederne vedtog Kommissionens hvidbog om det indre marked og besluttede, at der skulle afholdes en regeringskonference om en reform af institutionerne.

Juli

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

20

Medlemsstaternes finansministre og centralbankchefer besluttede at justere centralkurserne i Det Europæiske Monetære System (EMS).

22

Rådet indkaldte officielt til en regeringskonference med det formål at ændre traktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Regeringskonferencen fik desuden til opgave at udarbejde et udkast til en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

23

Kommissionen forelagde Rådet en grønbog om fremtidsudsigterne for den fælles landbrugspolitik.

September

9

Regeringskonferencens første møde. I mødet deltog udenrigsministrene fra de ti medlemslande og fra Spanien og Portugal.

Oktober

13

Parlamentsvalg i Belgien.

November

12

En samarbejdsaftale blev undertegnet mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og deltagerlandene i den almindelige traktat om økonomisk integration i Mellemamerika samt Panama.

28

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog en udtalelse om gennemførelsen af det indre marked (på grundlag af Kommissionens hvidbog om gennemførelsen af det indre marked).

December

2-4

Det Europæiske Råd mødtes i Luxembourg. De ti medlemslande vedtog at ændre Rom-traktaten og sætte skub i den europæiske integrationsproces ved hjælp af Den Europæiske Fælles Akt.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top