Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1985 r.

Историята на Европейския съюз - 1985 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности. В повечето държави-членки се издават първите европейски паспорти.

7

Започва да функционира новата Комисия с председател Жак Делор.

Февруари

1

Гренландия напуска Общността, но остава асоциирана с нея като отвъдморска територия.

13

Решение по делото Gravier. Съдът на Европейските общности прилага принципа на недискриминация, основана на гражданство, спрямо френски студент, който трябва да заплаща по-високи такси за прием за обучение, отколкото студентите, които са граждани на Белгия.

Март

29-30

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се приема присъединяването на Испания и Португалия към Общността и се постига споразумение относно Интегрираните средиземноморски програми (ИСП), предложени от Комисията.

Май

7

В Бон, Германия, се провежда единадесетата среща на високо равнище за икономиката на Запада. Комисията представя декларации по повод честването на 40-та годишнина от края на Втората световна война и относно устойчивия растеж и заетостта.

22

Съдът на Европейските общности се произнася по иска за установяване на неправомерно бездействие, предявен от Европейския парламент срещу Европейския съвет относно общата транспортна политика.

Юни

2

В Гърция се провеждат парламентарни избори.

10

Комитетът на управителите на централните банки в държавите-членки приема мерки, насочени към укрепване на Европейската парична система (ЕПС).

12

Подписват се Договорите за присъединяването на Испания и Португалия.

14

Комисията изпраща на Европейския съвет Бяла книга за доизграждане на вътрешния пазар. В Шенген (Люксембург) Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия подписват Споразумението от Шенген за премахване на граничния контрол.

20

Специализиран комитет „Европа на хората“ предава своя окончателен доклад на Европейския съвет.

25

В Италия се провеждат президентски избори.

28-29

В Милано, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет. Държавните или правителствените ръководители одобряват Бялата книга на Комисията относно вътрешния пазар и решават да организират междуправителствена конференция относно институционалната реформа.

Юли

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

20

Министрите и управителите на централните банки в държавите-членки коригират централните курсове в рамките на Европейската парична система (ЕПС).

22

Съветът одобрява свикването на конференция на представителите на правителствата на държавите-членки за внасянето на изменения в Договора за Европейската икономическа общност и за съставянето на Договор за обща външна политика и политика на сигурност.

23

Комисията изпраща на Европейския съвет Зелена книга относно перспективите за Общата селскостопанска политика.

Септември

9

На първото заседание на междуправителствената конференция присъстват министри на външните работи на държавите от ЕС и на Испания и Португалия.

Октомври

13

В Белгия се провеждат парламентарни избори.

Ноември

12

Европейската икономическа общност и държавите, които са договарящи се страни по Общия договор за икономическа интеграция на Централна Америка и Панама, сключват споразумение за сътрудничество.

28

Икономическият и социален комитет приема становище относно завършването на вътрешния пазар (Бяла книга на Комисията „Доизграждане на вътрешния пазар“).

Декември

2-4

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет. На него се постига споразумение за изменение на Договора от Рим и за съживяване на процеса на европейска интеграция чрез приемане на Единен европейски акт.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също
Back to top