Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1984

De geschiedenis van de Europese Unie - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

10

In Denemarken worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

Februari

14

Het ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie ("Spinelli-ontwerp") wordt door het Europees Parlement met een ruime meerderheid goedgekeurd.

28

De Raad vaardigt een besluit uit inzake een Europees strategisch programma voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de informatietechnologie (Esprit).

Maart

12

De Raad ondertekent een overeenkomst inzake de toekomstige betrekkingen tussen Groenland en de Gemeenschap.

19/20

De Europese Raad vindt plaats in Brussel (België). Hoewel op een groot aantal gebieden overeenstemming wordt bereikt, kunnen de meeste van de akkoorden niet worden afgerond, omdat meningsverschillen blijven bestaan over de wijze van berekening en het bedrag van de compensatie die aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend ter verlaging van zijn bijdrage in de Gemeenschapsbegroting.

April

9

De Joint European Torus (JET), bestemd voor onderzoek naar vreedzaam gebruik van kernenergie, wordt officieel in gebruik gesteld in Culham (Verenigd Koninkrijk).

Juni

7

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten keuren een resolutie goed over de versoepeling van controle bij de binnengrenzen.

7-9

In Londen (Verenigd Koninkrijk) wordt een westerse economische topconferentie gehouden. De zeven staatshoofden en regeringsleiders en de vertegenwoordigers van de Gemeenschap leggen een verklaring af over de maatregelen die moeten worden genomen om het economisch herstel te consolideren.

14 en 17

Voor de tweede keer worden rechtstreekse algemene verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. In Luxemburg vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

19

De Raad stelt een verordening vast betreffende de hervorming van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

25/26

De Europese Raad vindt plaats in Fontainebleau (Frankrijk). Er wordt overeenstemming bereikt over het bedrag van de compensatie die aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend ter verlaging van zijn bijdrage in de Gemeenschapsbegroting.

28

De Commissie dient bij de Raad een Groenboek in over de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke markt voor telecommunicatiediensten.

Juli

1

Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

13

In Saarbrücken (Duitsland) wordt door Frankrijk en Duitsland een overeenkomst ondertekend betreffende de geleidelijke afschaffing van de grenscontroles.

24

Pierre Pflimlin wordt tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement gekozen.

September

26

China en de Gemeenschap paraferen een overeenkomst inzake handel en economische samenwerking.

Oktober

9

In Brussel wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Jemen ondertekend.

18

De heer Marcel Mart wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

November

8

De Raad besluit de tariefverlagingen te versnellen die in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen (Tokyoronde) zijn vastgesteld.

14

Het Parlement weigert de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van 1982.

December

3/4

De Europese Raad vindt plaats in Dublin (Ierland). Overeengekomen wordt het Europees monetair stelsel uit te breiden en de ecu een grotere rol toe te bedelen.

8

De tien lidstaten van de Gemeenschap en hun partners uit Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) ondertekenen in Lomé het derde ACS-EEG-Verdrag.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top