Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1984

Den Europæiske Unions historie - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

10

Folketingsvalg i Danmark.

Februar

14

Europa-Parlamentet vedtog med stort flertal udkastet til traktat om oprettelse af Den Europæiske Union (Spinelli-udkastet).

28

Rådet vedtog det europæiske strategiske forsknings- og udviklingsprogram inden for informationsteknologi (Esprit).

Marts

12

Rådet undertegnede en aftale om de fremtidige forbindelser mellem Grønland og Fællesskabet.

19-20

Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles. Der blev forberedt forskellige aftaler, men for de fleste af dem var det ikke muligt at træffe den endelige afgørelse, da man ikke kunne blive enige om hverken beregningen eller størrelsen af nedsættelsen af Det Forenede Kongeriges bidrag til fællesskabsbudgettet.

April

9

Indvielse i Culham i Det Forenede Kongerige af JET (Joint European Torus), hvor man forsker i fredelig udnyttelse af atomenergi.

Juni

7

Rådet og repræsentanter for medlemsstaternes regeringer vedtog en resolution om forenkling af personkontrollen ved grænserne.

7-9

De vestlige lande afholdt økonomisk topmøde i London. Stats- regeringscheferne fra de syv deltagende lande og repræsentanter for Fællesskabet vedtog en erklæring om, hvad der skulle gøres for at støtte tegnene på, at der var ved at komme gang i den økonomiske vækst.

14. og 17.

Der afholdtes for anden gang almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet.

17

Parlamentsvalg i Luxembourg.

19

Rådet vedtog en forordning om reform af Regionalfonden.

25-26

Møde i Det Europæiske Råd i Fontainebleau i Frankrig. Der blev blandt de ti stats- og regeringschefer opnået enighed om nedsættelsen af Det Forenede Kongeriges bidrag til fællesskabsbudgettet.

28

Kommissionen forelagde Rådet en grønbog om oprettelse af et fælles marked for telekommunikationstjenester og -udstyr.

Juli

1

Irland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

13

Den fransk-tyske aftale om gradvis afskaffelse af grænsekontrollen blev undertegnet i Saarbrücken i Tyskland.

24

Pierre Pflimlin blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

September

26

Kina og Det Europæiske Fællesskab paraferede en aftale om økonomi og handel.

Oktober

9

Det Europæiske Fællesskab og Den Republik Yemen undertegnede en samarbejdsaftale i Bruxelles.

18

Marcel Mart vælges til formand for Revisionsretten.

November

8

Rådet besluttede at fremskynde den nedsættelse af toldsatserne, som blev besluttet under de multilaterale handelsforhandlinger (Tokyo-runden).

14

Parlamentet afviste for første gang at give Kommissionen decharge for gennemførelsen af Fællesskabernes budget for 1982.

December

3-4

Møde i Det Europæiske Råd i Dublin. Det blev besluttet at styrke Det Europæiske Monetære System (EMS) og at lade ECU'en spille en større rolle.

8

Den tredje AVS-EØF-konvention blev undertegnet i Lomé af Fællesskabets ti medlemsstater og 65 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top