Európska únia

História Európskej únie - 1983

História Európskej únie - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

7.

Komisia zasiela Európskej rade zelenú knihu o budúcom financovaní Spoločenstva.

10.

Európsky súdny dvor zamieta žiadosť vlády o zrušenie uznesenia Parlamentu, týkajúce sa jeho pracoviska.

Marec

6.

V Spolkovej republike Nemecko sa konajú parlamentné voľby.

21. - 22.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Potvrdzujú sa na ňom prioritné ciele stanovené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v roku 1982 pre hospodársku a sociálnu oblasť a politická angažovanosť v prospech rozšírenia.

Apríl

27. - 28.

V Bruseli (Belgicko) sa koná osobitné zasadnutie Európskeho parlamentu venované nezamestnanosti.

Máj

28. - 31.

Vo Williamsburgu (USA) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín. Vydáva sa na ňom vyhlásenie o hospodárskom oživení a správa, v ktorej sa stanovuje predmet budúcich konzultácií medzi ministrami financií a posilnenie menovej spolupráce v prospech hospodárskeho rastu a stability.

Jún

3.

Prvé spoločné zasadnutie ministrov zamestnanosti a sociálnych vecí a ministrov školstva.

17. - 19.

V Stuttgarte (Nemecko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Hlavy štátov a vlád a ministri zahraničných vecí podpisujú slávnostné vyhlásenie o Európskej únii.

20.

Dvor audítorov zasiela Rade správu o celkovej analýze systémov riadenia Spoločenstva.

26.

V Taliansku sa konajú parlamentné voľby.

28.

V Bruseli (Belgicko) sa slávnostne otvárajú historické archívy Vysokého úradu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) pre verejnosť.

Júl

1.

Grécko prvýkrát preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

25.

Rada prijíma uznesenie o rámcových programoch pre výskum, vývoj a demonštračné činnosti Spoločenstva a prvý rámcový program na obdobie rokov 1984 - 1987.

September

14.

Poslanec Európskeho parlamentu pán Altiero Spinelli predkladá Európskemu parlamentu návrh Zmluvy o založení Európskej únie.

19.

Rada a ministri školstva prijímajú uznesenie o zavádzaní nových informačných technológií do školstva.

December

4. - 6.

V Aténach (Grécko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prerokúva sa na ňom financovanie Komisie, rozpočtové nerovnováhy, úpravy spoločnej poľnohospodárskej politiky, posilnenie štrukturálnych fondov a rozvoj nových politík Spoločenstva.

14.

Rada uzatvára globálnu dohodu o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva.

17.

V Cartagene (Kolumbia) sa podpisuje dohoda o hospodárskej spolupráci medzi Spoločenstvom a krajinami Andského paktu.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top