Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1983

Den Europæiske Unions historie - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

7

Kommissionen forelagde Rådet en grønbog om Fællesskabets fremtidige finansiering.

10

Den luxembourgske regerings sagsanlæg med påstand om annullering af en parlamentsbeslutning om Parlamentets arbejdssted blev afvist af EF-Domstolen som ubegrundet.

Marts

6

Parlamentsvalg i Forbundsrepublikken Tyskland.

21-22

Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles. På dette møde bekræftede man de prioriterede målsætninger, som var blevet fastsat på Det Europæiske Råds møde i København i 1982, dvs. målsætningerne på det økonomiske og sociale område samt den politiske vilje til at udvide Fællesskabet.

April

27-28

Europa-Parlamentet afholdt et ekstraordinært møde om arbejdsløshed i Bruxelles.

Maj

28-31

De vestlige lande afholdt økonomisk topmøde i Williamsburg i USA. Der blev i forlængelse af dette møde offentliggjort en erklæring om det økonomiske opsving og en rapport, der fastlagde rammerne for de høringer, der for fremtiden skulle finde sted mellem finansministrene for at styrke valutasamarbejdet og dermed væksten og stabiliteten.

Juni

3

Første fælles møde mellem social- og arbejdsministrene og undervisningsministrene.

9

Parlamentsvalg i Det Forenede Kongerige.

17-19

Det Europæiske Råd var samlet til møde i Stuttgart i Tyskland. Stats- og regeringscheferne og udenrigsministrene underskrev en højtidelig erklæring om Den Europæiske Union.

20

Revisionsretten sender en rapport til Rådet om den samlede analyse af Fællesskabernes forvaltningssystemer.

26

Parlamentsvalg i Italien.

28

I anledning af, at Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab åbnede den Høje Myndigheds historiske arkiver for offentligheden, blev der i Bruxelles afholdt en højtidelighed.

Juli

1

Grækenland overtog for første gang formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

25

Rådet vedtog en resolution om Fællesskabets rammeprogrammer for forskning, udvikling og demonstration og det første rammeprogram for 1984-87.

September

14

Medlem af Europa-Parlamentet, Altiero Spinelli, forelagde Parlamentet det første udkast til traktat om oprettelse af Den Europæiske Union.

19

Rådet (undervisningsministrene) vedtog en resolution om indførelse af nye informationsteknologier i undervisningen.

December

4-6

Det Europæiske Råd var samlet til møde i Athen. Der blev på dette møde præsenteret forskellige muligheder vedrørende Kommissionens fremtidige finansiering, den manglende budgetbalance, tilpasning af den fælles landbrugspolitik, styrkelse af strukturfondene og udvikling af nye fællesskabspolitikker.

14

Der blev i Rådet indgået en samlet aftale om den fælles fiskeripolitik.

17

Fællesskabet og Andespagt-landene undertegnede i Cartagena i Columbia en økonomisk samarbejdsaftale.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top