Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1979

Europeiska unionens historia - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

17

Tuvalu ansluter sig som femtiofemte AVS-land (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) till Lomékonventionen.

Februari

5

Anslutningsförhandlingar med Spanien inleds formellt i Bryssel.

6

Rådet antar formellt riktlinjerna för gemenskapens regionalpolitik och ändringarna av den förordning från 1975 där Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) upprättas.

20

Cassis de Dijon-domen. EG-domstolen slår fast att livsmedel kan saluföras fritt i hela gemenskapen på villkor att produkten i fråga lagligen tillverkas och saluförs i en av medlemsstaterna och att det inte finns några betydande hälso- eller miljöhinder för att importera den.

26

Dominica ansluter sig som femtiosjätte AVS-land (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) till Lomékonventionen.

Mars

6-7

Kommissionen deltar som observatör i den första konferensen för socialministrar i Europarådets medlemsstater.

12-13

Europeiska rådet håller möte i Paris och beslutar att det ekonomiska monetära systemet (EMS) skall träda i kraft den 13 mars. Det diskuterar också den ekonomiska och sociala situationen, den gemensamma jordbrukspolitiken och energifrågor.

13

Det ekonomiska och monetära systemet träder i kraft.

16

Jean Monnet avlider.

19-27/4

Gemenskapen deltar som observatör i den första delen av den åttonde sessionen vid FN:s tredje havsrättskonferens.

19-8/4

Vid en FN-konferens med befullmäktigade ombud antas en stadga där FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) blir ett fackorgan.

April

4

Kommissionen antar ett memorandum om Europeiska gemenskapernas anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

12

De multilaterala GATT-förhandlingarna (Tokyo-rundan) går in i sitt slutskede.

Maj

7-3/6

Gemenskapen deltar som observatör i FN-konferensen om handel och utveckling i Manila.

28

Akterna i samband med Greklands anslutning till gemenskaperna undertecknas i Aten.

Juni

7-10

De första direkta allmänna valen till Europaparlamentet.

15

Det första mötet på ministernivå i Spaniens anslutningsförhandlingar.

21-22

Europeiska rådet håller möte i Strasbourg. Det enas om att utarbeta en gemensam energistrategi och diskuterar problemen i samband med konvergensen mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat.

28

Det grekiska parlamentet ratificerar Anslutningsfördraget. Saint Lucia ansluter sig som femtiosjunde AVS-land (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) till Lomékonventionen.

28-29

Ett västligt ekonomiskt toppmöte hålls i Tokyo.

Juli

1

Irland tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

16-24/8

Gemenskapen deltar i den andra delen av den åttonde sessionen vid FN:s tredje havsrättskonferens.

17-20

Det direktvalda parlamentet håller sitt första sammanträde i Strasbourg. Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

25

GATT-rådet håller sammanträde.

31

Kommissionen överlämnar ett direktiv till rådet om rätten för medlemsstaternas medborgare att permanent vistas på en annan medlemsstats territorium.

September

18

Den trettiofjärde sessionen i FN:s generalförsamling inleds. Rådets ordförande redogör för medlemsstaternas hållning i de viktigaste frågorna på dagordningen. Han nämner särskilt gemenskapens och medlemsstaternas vilja att fortsätta dialogen mellan industriländerna och utvecklingsländerna. Han betonar också betydelsen av direkta val till Europaparlamentet och vikten av det europeiska monetära systemet (EMS).

19

Gemenskapen och dess medlemsstater undertecknar en Europarådskonvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö.

Oktober

4

EG-domstolen avger ett rådgivande yttrande om gemenskapens befogenheter i fråga om internationella avtal med särskild hänvisning till stabiliseringsavtalet för naturgummi.

30

Kiribati ansluter sig som femtioåttonde AVS-land (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) till Lomékonventionen.

31

Den andra konventionen (Lomé II) mellan AVS-länderna och Europeiska gemenskaperna undertecknas i Lomé i Togo.

November

20

Rådet stödjer resultatet av de multilaterala GATT-förhandlingarna.

26-30

Vid sitt årliga möte antar de avtalsslutande parterna vid GATT-förhandlingarna formellt resultaten från Tokyo-rundan.

29-30

Europeiska rådet håller möte i Dublin och diskuterar följande: konvergensen mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat och budgetfrågor, procedurfrågor i samband med genomgången av rapporten från De vises kommitté om förändringar av institutionella mekanismer och förfaranden samt förslaget om en reglering av jordbruksmarknaderna.

December

13

Parlamentet diskuterar resultatet av Tokyo-rundan och en rad handelspolitiska förslag från kommissionen.

17

Gemenskapen undertecknar avtalen från Tokyo-rundan.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också: 
Back to top