Európska únia

História Európskej únie - 1979

História Európskej únie - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

17.

Tuvalu je 55. africký, karibský a tichomorský štát (štát AKT), ktorý sa pripojil k dohovoru z Lomé.

Február

5.

V Bruseli sa oficiálne začínajú rokovania o pristúpení Španielska.

6.

Rada formálne prijíma usmernenia pre regionálnu politiku Spoločenstva a zmeny a doplnenia k nariadeniu z roku 1975, ktorým sa ustanovuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

20.

Rozsudok vo veci Cassis de Dijon. Európsky súdny dvor rozhodol, že závažné aspekty týkajúce sa zdravia alebo životného prostredia nie je možné uplatniť ako dôvody pre zákaz dovozu potravín z iných členských štátov za podmienky, že výrobok bol vyrobený v súlade s právnymi predpismi a bol uvedený na trh v príslušnom štáte EÚ.

26.

Dominika je 56. africký, karibský a tichomorský štát (štát AKT), ktorý sa pripojil k dohovoru z Lomé.

Marec

6. - 7.

Komisia sa zúčastňuje na prvej konferencii ministrov zodpovedných za sociálne zabezpečenie v členských krajinách Rady Európy so štatútom pozorovateľa.

12. - 13.

V Paríži (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dátum 13. marec sa na ňom stanovuje ako dátum nadobudnutia účinnosti Európskeho menového systému (EMS). Rokuje sa aj o hospodárskej a sociálnej situácii, spoločnej poľnohospodárskej politike a energetike.

13.

Európsky menový systém nadobúda účinnosť.

16.

Zomiera Jean Monnet.

19. - 27. 4.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na prvej časti ôsmeho zasadnutia Tretej konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve so štatútom pozorovateľa.

19. - 8. 4.

Koná sa konferencia splnomocnencov Organizácie Spojených národov, na ktorej sa prijíma ústava, na základe ktorej sa Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) stáva špecializovanou agentúrou.

Apríl

4.

Komisia prijíma oznámenie o pristúpení Európskych spoločenstiev k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

12.

Mnohostranné obchodné rokovania v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (Tokijské kolo) vstúpili do záverečnej etapy.

Máj

7. - 3. 6.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), ktorá sa koná v Manile (Filipíny) so štatútom pozorovateľa.

28.

V Aténach (Grécko) sa podpisujú akty o pristúpení Grécka k Spoločenstvám.

Jún

7. - 10.

Konajú sa prvé priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu.

15.

Koná sa prvé zasadnutie v rámci prístupových rokovaní so Španielskom na úrovni zástupcov.

21. - 22.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada dosiahne dohodu o vypracovaní spoločnej stratégie v oblasti energetiky a skúma problémy spojené so zbližovaním ekonomickej výkonnosti členských štátov.

28.

Grécky parlament ratifikuje Zmluvu o pristúpení. Svätá Lucia sa pripája k dohovoru z Lomé a stáva sa 57. africkým, karibským a tichomorským štátom (štátom AKT).

28. - 29.

V Tokiu (Japonsko) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

Júl

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

16. - 24. 8.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na druhej časti ôsmeho zasadnutia Tretej konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve.

17. - 20.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná prvé minizasadnutie priamo zvoleného Parlamentu. Pani Simone Veil je v druhom tajnom hlasovaní zvolená absolútnou väčšinou za predsedníčku.

25.

Koná sa zasadnutie Výboru zástupcov Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

31.

Komisia zasiela Rade smernicu o práve štátnych príslušníkov členského štátu mať trvalé bydlisko na území iného členského štátu.

September

18.

Začína sa tridsiateštvrté zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Predseda Rady vyjadruje podporu EÚ pokračovaniu dialógu medzi rozvinutými krajinami a rozvojovými krajinami a zdôrazňuje dôležitosť Európskeho menového systému (EMS) a priamych volieb do Európskeho parlamentu.

19.

Spoločenstvo a jeho členské štáty podpisujú Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.

Október

4.

Súdny dvor vydáva poradné stanovisko k právomociam Spoločenstva vo vzťahu k medzinárodným zmluvám, s osobitným zreteľom na stabilizačnú dohodu o kaučuku.

30.

Kiribati sa pripája k dohovoru z Lomé.

31.

V Lomé (Togo) sa podpisuje Druhý dohovor medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a EHS (dohovor AKT - EHS) (Lomé II).

November

20.

Rada schvaľuje výsledky mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

26. - 30.

Zmluvné strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) na svojom výročnom zasadnutí formálne schvaľujú výsledky Tokijského kola konsenzom.

29. - 30.

Zasadnutie Európskej rady sa koná v Dubline (Írsko). Medzi prerokúvané otázky patrí zbližovanie ekonomickej výkonnosti členských štátov a rozpočtové otázky, procedurálne postupy na skúmanie správy výboru múdrych o úpravách inštitucionálnych mechanizmov a postupov a návrhy na reguláciu poľnohospodárskych trhov.

December

13.

Parlament prerokúva výsledky Tokijského kola a súbor návrhov Komisie týkajúcich sa obchodnej politiky.

17.

Spoločenstvo podpisuje dohody vyplývajúce z Tokijského kola.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...
Back to top