Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1979

Historia Unii Europejskiej - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

17

Tuvalu jako 55 państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przystępuje do konwencji z Lome.

Luty

5

Oficjalne rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Hiszpanii w Brukseli.

6

Rada oficjalnie przyjmuje wytyczne dotyczące polityki regionalnej Wspólnoty oraz zmiany do rozporządzenia z 1975 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

20

Orzeczenie w sprawie Cassis de Dijon. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że ważne kwestie zdrowotne lub środowiskowe nie mogą stanowić przeszkody w imporcie środków spożywczych z innych państw członkowskich pod jednym warunkiem że dany produkt został wyprodukowany i wprowadzony na rynek w danym kraju UE zgodnie z prawem.

26

Dominikana jako 56 państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przystępuje do konwencji z Lome.

Marzec

6-7

Komisja uczestniczy w roli obserwatora w pierwszej konferencji ministrów odpowiedzialnych za zabezpieczenie społeczne w krajach członkowskich Rady Europy.

12-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Paryżu we Francji. Rada wyznacza termin wejścia w życie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) na dzień 13 marca. Omawia również sytuację gospodarczą i społeczną, kwestie związane ze wspólną polityką rolną i energią.

13

Wejście w życie Europejskiego Systemu Walutowego.

16

Zmarł Jean Monnet.

19-27/4

Wspólnota uczestniczy w roli obserwatora w pierwszej części ósmej sesji Trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego.

19-8/4

Zbiera się Konferencja Pełnomocników ONZ i przyjmuje Konstytucję, na mocy której Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO) stanie się wyspecjalizowaną agencją.

Kwiecień

4

Komisja przyjmuje memorandum dotyczące przystąpienia Wspólnot Europejskich do Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności.

12

Wielostronne negocjacje handlowe Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) (runda tokijska) wchodzą w fazę końcową.

Maj

7-3/6

Wspólnota uczestniczy w roli obserwatora w Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) odbywającej się w Manili na Filipinach.

28

W Atenach w Grecji podpisane zostają akty przystąpienia Grecji do Wspólnot.

Czerwiec

7-10

Pierwsze powszechne wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.

15

Pierwsza sesja negocjacji w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Wspólnot na szczeblu roboczym.

21-22

Posiedzenie Rady Europejskiej w Strasburgu we Francji. Rada osiąga porozumienie w sprawie opracowania wspólnej strategii energetycznej i bada problemy dotyczące konwergencji wyników gospodarczych państw członkowskich.

28

Parlament grecki ratyfikuje traktat o przystąpieniu. Saint Lucia przyłącza się do konwencji z Lome, stając się 57 państwem Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w ramach konwencji.

28-29

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Tokio w Japonii.

Lipiec

1

Irlandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

16-24/8

Wspólnota uczestniczy w roli obserwatora w drugiej części ósmej sesji Trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego.

17-20

W Strasburgu we Francji odbywa się pierwsza minisesja Parlamentu wybranego w wyborach bezpośrednich. Simone Veil zostaje wybrana na stanowisko przewodniczącego w drugim głosowaniu absolutną większością głosów.

25

Posiedzenie rady przedstawicieli Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).

31

Komisja przekazuje Radzie dyrektywę dotyczącą prawa obywateli państw członkowskich do stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego.

Wrzesień

18

Otwarcie trzydziestej czwartej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ONZ). Przewodniczący Rady deklaruje poparcie UE dla kontynuacji dialogu między krajami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się, podkreśla znaczenie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) i wagę wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego.

19

Wspólnota i jej państwa członkowskie podpisują konwencję Rady Europy o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich naturalnych siedlisk.

Październik

4

Trybunał Sprawiedliwości wydaje opinię doradczą w sprawie kompetencji Wspólnoty w zakresie umów międzynarodowych, ze szczególnym odniesieniem do układu o stabilizacji w sprawie kauczuku.

30

Kiribati przyłącza się do konwencji z Lome.

31

Podpisanie drugiej konwencji między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a EWG w Lome w Togo.

Listopad

20

Rada zatwierdza wyniki wielostronnych negocjacji handlowych Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).

26-30

Umawiające się strony Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) na dorocznym posiedzeniu oficjalnie zatwierdzają w drodze konsensusu wyniki „rundy tokijskiej".

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Omawiane kwestie obejmują konwergencję wyników ekonomicznych państw członkowskich oraz sprawy budżetowe, ustalenia proceduralne odnośnie do zbadania sprawozdania Komitetu Mędrców w sprawie wprowadzenia zmian w mechanizmach i procedurach instytucjonalnych, a także wnioski w sprawie regulacji rynków rolnych.

Grudzień

13

Parlament debatuje nad wynikami „rundy tokijskiej" oraz nad wnioskami Komisji w sprawie polityki handlowej.

17

Wspólnota podpisuje porozumienia „rundy tokijskiej".

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: 
Back to top