Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1979

De geschiedenis van de Europese Unie - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

17

Toetreding tot de Overeenkomst van Lomé van Tuvalu, dat de 55ste ACS-Staat wordt (Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan).

Februari

5

Formele opening te Brussel van de toetredingsonderhandelingen met Spanje.

6

De Raad keurt formeel de richtsnoeren voor het regionaal beleid van de Gemeenschap goed, alsmede de wijzigingen in de verordening van 1975 houdende oprichting van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

20

Het "Cassis de Dijon"-arrest. Het Europese Hof van Justitie besluit dat consumenten de mogelijkheid moeten hebben om levensmiddelen uit andere lidstaten aan te schaffen op voorwaarde dat deze op legale wijze in een lidstaat zijn vervaardigd en in de handel gebracht en dat er geen belangrijke redenen in verband met gezondheid of milieu zijn die de invoer ervan verbieden.

26

Toetreding tot de Overeenkomst van Lomé van de Dominicaanse Republiek, die de 56ste ACS-Staat wordt.

Maart

6-7

De Commissie neemt als waarnemer deel aan de eerste conferentie van de voor de sociale zekerheid verantwoordelijke ministers van de landen die lid zijn van de Raad van Europa.

12-13

De Europese Raad te Parijs (Frankrijk) besluit om het Europese Monetaire Stelsel (EMS) met ingang van 13 maart in werking te doen treden en bespreekt de economische en sociale toestand, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en energievraagstukken.

13

Inwerkingtreding van het Europese Monetaire Stelsel.

16

Overlijden van Jean Monnet.

19-27/4

De Gemeenschap neemt als waarnemer deel aan het eerste deel van de achtste zitting van de derde Conferentie van de Verenigde Naties over het zeerecht.

19-8/4

In een zitting van de Conferentie van gevolmachtigden van de Verenigde Naties wordt een constitutieve akte goedgekeurd waardoor de organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO) een gespecialiseerde organisatie wordt.

April

4

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een memorandum betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschappen tot het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

12

De multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) (Tokioronde) komen in hun slotfase.

Mei

7-3/6

De Gemeenschap neemt als waarnemer deel aan de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) in Manilla (Filipijnen).

28

Ondertekening in Athene (Griekenland) van de akten met betrekking tot de toetreding van Griekenland tot de Gemeenschappen.

Juni

7-10

Eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement.

15

Eerste zitting van de toetredingsonderhandelingen met Spanje op het niveau van de plaatsvervangers.

21/22

De Europese Raad te Straatsburg, Frankrijk, bereikt overeenstemming over de formulering van een gemeenschappelijke energiestrategie en bestudeert de problemen inzake de convergentie van de economische verwezenlijkingen in de lidstaten.

28

Het Griekse Parlement bekrachtigt het Verdrag inzake toetreding van Griekenland tot de Europese Gemeenschap. Toetreding tot de Overeenkomst van Lomé van Saint Lucia, dat de 57ste ACS-Staat wordt.

28-29

Westerse Economische Topconferentie in Tokio, Japan.

Juli

1

Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

16-24/8

De Gemeenschap neemt deel aan het tweede deel van de achtste zitting van de derde Conferentie van de Verenigde Naties over het zeerecht.

17-20

Eerste vergadering in Straatsburg, Frankrijk, van het rechtstreeks verkozen Parlement. Mevrouw Simone Veil wordt in de tweede stemronde met absolute meerderheid tot voorzitter gekozen.

25

Vergadering van de Raad van vertegenwoordigers van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT).

31

De Commissie doet de Raad een voorstel voor een richtlijn toekomen inzake het permanente verblijfsrecht van onderdanen van lidstaten op het grondgebied van een andere lidstaat.

September

18

Opening van de 34ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). De voorzitter van de Raad geeft een overzicht van het standpunt van de lidstaten van de Gemeenschap over de belangrijkste agendapunten. In het bijzonder wijst hij op het standpunt van de Gemeenschap en haar lidstaten ten aanzien van de voortzetting van de dialoog tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en onderstreept het belang van directe verkiezingen voor het Europees Parlement en van het Europees Monetair Stelsel (EMS).

19

De Gemeenschap en haar lidstaten ondertekenen de overeenkomst met betrekking tot het behoud van het wildleven en het natuurlijke milieu in Europa, die in het kader van de Raad van Europa was uitgewerkt.

Oktober

4

Het Hof van Justitie brengt een advies uit in verband met de bevoegdheden van de Gemeenschap inzake het afsluiten van internationale overeenkomsten met bijzondere vermelding van de stabilisatieovereenkomst voor natuurlijk rubber.

30

Toetreding tot de Overeenkomst van Lomé van Kiribati, dat de 58ste ACS-Staat wordt.

31

Ondertekening van de tweede overeenkomst ACS-EEG in Lomé, Togo (Lomé II).

November

20

De Raad keurt de resultaten goed van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT).

26-30

Jaarlijkse zitting van de overeenkomstsluitende partijen bij de GATT: formele goedkeuring door middel van een "consensus" van de resultaten van de "Tokioronde".

29-30

De Europese Raad in Dublin, Ierland, behandelt de volgende vraagstukken: convergentie van de economische verwezenlijkingen van de lidstaten en budgettaire vraagstukken, procedurebesluiten voor het onderzoek van het verslag van het "Comité van Wijzen" over eventuele aanpassingen van de werkwijzen en procedures van de instellingen en voorstellen over een betere beheersing van de landbouwmarkten.

December

13

Debat in het Parlement over de resultaten van de "Tokioronde" en over een reeks voorstellen van de Commissie betreffende de handelspolitiek.

17

De Gemeenschap tekent de overeenkomsten in het kader van de Tokioronde.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top