Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1979

Euroopan unionin historia - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

17.

Tuvalu liittyy Lomén yleissopimukseen 55:ntenä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiona.

Helmikuu

5.

Viralliset neuvottelut Espanjan liittymiseksi Euroopan yhteisöön aloitetaan Brysselissä. 

6.

Neuvosto vahvistaa virallisesti yhteisön aluepolitiikan suuntaviivat ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) perustamisesta vuonna 1975 annettuun asetukseen tehdyt muutokset.

20.

Tuomio asiassa Cassis de Dijon. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaan toisesta jäsenvaltiosta kuluttajamarkkinoille tuotaville elintarvikkeille voidaan asettaa ehdoksi ainoastaan se, että kyseessä oleva tuote on valmistettu ja saatettu asianomaisessa valtiossa markkinoille laillisin keinoin ja että sen tuonnista ei aiheudu merkittäviä terveydellisiä tai ympäristöllisiä haittoja.

26.

Dominica liittyy Lomén yleissopimukseen 56:ntena Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiona.

Maaliskuu

6.-7.

Komissio osallistuu tarkkailijana ensimmäiseen Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden sosiaaliturva-asioista vastaavien ministerien konferenssiin. 

12.-13.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Pariisissa. Se päättää, että Euroopan valuuttajärjestelmä (EVJ) otetaan käyttöön 13. maaliskuuta. Neuvosto keskustelee myös taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, yhteisestä maatalouspolitiikasta ja energiakysymyksistä.

13.

Euroopan valuuttajärjestelmä otetaan käyttöön.

16.

Jean Monnet kuolee.

19.3.-27.4.

Yhteisö osallistuu tarkkailijana Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin kahdeksannen istunnon ensimmäiseen osaan.

19.3.-8.4.

Yhdistyneiden Kansakuntien täysivaltaisten edustajien konferenssi kokoontuu, ja sen päätöksellä YK:n teollistamisjärjestöstä (UNIDO) päätetään muodostaa erityisjärjestö.

Huhtikuu

4.

Komissio laatii muistion, jossa käsitellään Euroopan yhteisöjen liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen. 

12.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (Tokion kierros) saavutetaan päätösvaihe.

Toukokuu

7.5.-3.6.

Yhteisö osallistuu tarkkailijana Manilassa Filippiineillä pidettyyn YK:n kauppa- ja kehityskonferenssiin (UNCTAD). 

28.

Asiakirjat Kreikan liittymiseksi Euroopan yhteisöihin allekirjoitetaan Ateenassa.

Kesäkuu

7.-10.

Euroopan parlamentin edustajat valitaan ensimmäistä kertaa yleisillä välittömillä vaaleilla. 

15

Espanjan liittymisneuvotteluiden ensimmäinen istunto, johon osallistuvat valtuutettujen edustajien varamiehet. 

21.-22.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Strasbourgissa. Neuvosto sopii yhteisen energiastrategian laatimisesta ja tarkastelee jäsenvaltioiden talouskehityksen lähentymiseen liittyviä ongelmia.

28.

Kreikan parlamentti ratifioi liittymisasiakirjan. Saint Lucia liittyy Lomén yleissopimukseen 57:ntenä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiona.

28.-29.

Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Tokiossa.

Heinäkuu

1.

Irlannista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

16.7-24.8.

Yhteisö osallistuu Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin kahdeksannen istunnon toiseen osaan.

17.-20.

Välittömillä vaaleilla valitun parlamentin ensimmäinen istuntojakso pidetään Strasbourgissa. Simone Veil valitaan parlamentin puhemieheksi toisella äänestyskierroksella ehdottomalla äänten enemmistöllä.

25.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) osapuolten edustajien neuvoston kokous. 

31.

Komissio antaa neuvoston käsiteltäväksi direktiivin, joka koskee jäsenvaltioiden kansalaisten oikeutta asettua pysyvästi asumaan toisen jäsenvaltion alueelle.

Syyskuu

18.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) yleiskokouksen istunto alkaa. Neuvoston puheenjohtaja esittää yhteenvedon yhteisön jäsenvaltioiden kannoista kokouksen asialistan pääkohtiin. Hän tuo erityisesti esille yhteisön ja sen jäsenvaltioiden suhtautumisen teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisen vuoropuhelun jatkamisen sekä korostaa Euroopan parlamentin välittömien vaalien ja Euroopan valuuttajärjestelmän (EVJ) merkitystä.

19.

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot allekirjoittavat Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelemista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen. 

Lokakuu

4.

Yhteisöjen tuomioistuin antaa neuvoa-antavan lausunnon yhteisön valtuuksista tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja erityisesti valtuuksista tehdä luonnonkumia koskeva vakautussopimus. 

30.

Kiribati liittyy Lomén yleissopimukseen 58:ntena Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiona.

31.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ja Euroopan talousyhteisön (ETY) välinen toinen yleissopimus allekirjoitetaan Loméssa Togossa (Lomé II). 

Marraskuu

20.

Neuvosto ilmoittaa kannattavansa tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) monenvälisissä kauppaneuvotteluissa saavutettuja tuloksia. 

26.-30.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) sopimuspuolet vahvistavat virallisesti vuosikokouksessaan Tokion kierroksen tulokset yksimielisellä päätöksellä.

29.-30.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Dublinissa. Kokouksessa käsitellään muun muassa jäsenvaltioiden talouskehityksen lähentymistä ja budjettikysymyksiä sekä menettelyjä, jotka liittyvät institutionaalisten mekanismien ja menettelyjen mukauttamisesta laaditun asiantuntijakomitean raportin tarkasteluun. Kokouksessa käsitellään myös maatalousmarkkinoiden sääntelyä koskevia ehdotuksia.

Joulukuu

13

Parlamentti keskustelee Tokion kierroksen neuvottelutuloksista ja eräistä kauppapolitiikkaa koskevista komission ehdotuksista.

17

Yhteisö allekirjoittaa Tokion kierroksen sopimukset.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top