Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1979

Euroopa Liidu ajalugu - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

17

Tuvalu ühineb Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 55. riigina Lomé konventsiooniga.

Veebruar

5

Brüsselis avatakse ametlikult Hispaania ühinemisläbirääkimised.

6

Nõukogu võtab ametlikult vastu ühenduse regionaalpoliitika suunised ning 1975. aastal vastu võetud Euroopa Regionaalarengu Fondi asutamismääruse muudatused.

20

Euroopa Kohus teeb nn Cassis de Dijoni otsuse. Kohus otsustab, et toiduainete importi teistest liikmesriikidest ei või takistada rahva tervise või keskkonna kaitse argumendiga üksnes põhjusel, et asjaomast toodet toodetakse ja turustatakse konkreetses ELi liikmesriigis seaduslikult.

26

Dominica ühineb Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 56. riigina Lomé konventsiooniga.

Märts

6–7

Komisjon osaleb vaatlejana Euroopa Nõukogu liikmesriikide esimesel sotsiaalkindlustuse valdkonna ministrite konverentsil.

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Pariisis. Euroopa Rahasüsteemi jõustumise kuupäevaks määratakse 13. märts. Arutatakse ka sotsiaal-majanduslikku olukorda, ühist põllumajanduspoliitikat ja energiateemasid.

13

Jõustub Euroopa Rahasüsteem.

16

Sureb Jean Monnet.

19/3–27/4

Ühendus osaleb vaatlejana ÜRO mereõiguse kolmanda konverentsi kaheksanda istungjärgu esimesel osal.

19/3–8/4

ÜRO täievoliliste esindajate konverents, mille otsuse kohaselt hakkab ÜRO Tööstusarengu Organisatsioon (UNIDO) tegutsema ÜRO spetsialiseeritud asutusena.

Aprill

4

Komisjon võtab vastu memorandumi Euroopa ühenduste ühinemise kohta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga.

12

Üldise tolli- ja kaubandusekokkuleppe (GATT) mitmepoolsed kaubandusläbirääkimised (Tokyo voor) jõuavad lõppjärku.

Mai

7/3–3/6

Ühendus osaleb vaatlejana Manilas toimuval ÜRO kaubanduse ja arengu konverentsil (UNCTAD).

28

Ateenas kirjutatakse alla Kreeka ühinemisaktile.

Juuni

7–10

Esimesed Euroopa Parlamendi üldised ja otsesed valimised.

15

Hispaania ühinemiskõneluste esimene istung, millel osalevad volitatud esindajate asetäitjad.

21–22

Euroopa Ülemkogu kohtumine Strasbourgis. Jõutakse kokkuleppele ühise energiastrateegia väljatöötamises ning arutatakse liikmesriikide majandusliku suutlikkuse lähendamisega seonduvaid probleeme.

28

Kreeka parlament ratifitseerib ühinemislepingu. Santa Lucia ühineb Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 57. riigina Lomé konventsiooniga.

28–29

Lääneriikide majandustippkohtumine Tokyos.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Iirimaa.

16/3–24/8

Ühendus osaleb ÜRO mereõiguse kolmanda konverentsi kaheksanda istungjärgu teisel osal.

17–20

Otsevalitud Euroopa Parlamendi esimene lühiistungjärk Strasbourgis. Absoluutse häälteenamusega valitakse teisel hääletusel presidendiks Simone Veil.

25

Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) esindajate nõukogu kohtumine.

31

Komisjon esitab nõukogule direktiivi ettepaneku, milles käsitletakse liikmesriikide kodanike õigust elada alaliselt teise liikmesriigi territooriumil.

September

18

Algab ÜRO peaassamblee 34. istungjärk. Nõukogu eesistuja avaldab ühenduse nimel toetust arengumaade ja arenenud riikide dialoogi jätkumisele ning rõhutab Euroopa Parlamendi otsevalimiste ja Euroopa Rahasüsteemi tähtsust.

19

Ühendus ja selle liikmesriigid kirjutavad alla Euroopa Nõukogu konventsioonile Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse kohta.

Oktoober

4

Euroopa Kohus esitab nõuandva arvamuse ühenduse volituste kohta rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel, viidates konkreetselt loodusliku kautšuki hindade stabiliseerimise kokkuleppele.

30

Kiribati ühineb Lomé konventsiooniga.

31

Lomés kirjutatakse alla Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ning Euroopa Majandusühenduse teine konventsioon (II Lomé konventsioon).

November

20

Komisjon kinnitab üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste tulemused.

26–30

Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) osalised kiidavad oma aastakoosolekul ametlikult ja ühehäälselt heaks Tokyo vooru tulemused.

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Dublinis. Arutatakse liikmesriikide majandusliku suutlikkuse lähenemist, eelarveküsimusi, institutsiooniliste mehhanismide ja menetluste kohandamist käsitleva asjatundjate raporti läbivaatamise korraldust ning ettepanekuid põllumajandusturgude reguleerimiseks.

Detsember

13

Euroopa Parlament arutab Tokyo vooru tulemusi ning mitmeid komisjoni kaubanduspoliitilisi ettepanekuid.

17

Ühendus kirjutab alla Tokyo vooru kokkulepetele.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …
Back to top