Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1979 r.

Историята на Европейския съюз - 1979 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

17

Тувалу е 55-ата държава от групата на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), която се присъединява към Конвенцията от Ломе.

Февруари

5

В Брюксел официално започват преговори във връзка с присъединяването на Испания.

6

Съветът официално приема насоките за регионалната политика на Общността и измененията към Регламента за създаване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) от 1975 г.

20

Решение по делото Dijon. Съдът на Европейските общности постановява, че проблеми, свързани със здравето или околната среда, не могат да възпрепятстват вноса на хранителни продукти от други държави-членки, като единственото условие е въпросният продукт да е бил законно произведен и се предлага на пазара на дадена държава-членка на ЕС.

26

Доминика е 56-тата държава от групата на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), която се присъединява към Конвенцията от Ломе.

Март

6-7

Комисията участва като наблюдател в първата Конференция на министрите, отговарящи за социалната сигурност в държавите-членки на Съвета на Европа.

12-13

В Париж, Франция, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се определя 13 март като дата за влизане в сила на Европейската парична система (ЕПС). Разискват се също така икономическото и социалното положение, общата селскостопанска политика и енергетиката.

13

Влиза в сила Европейската парична система.

16

Умира Жан Моне.

19-27/4

Общността участва като наблюдател в първата част на осмото заседание на третата Конференция на ООН по морско право.

19-8/4

Конференцията на пълномощните министри на ООН провежда заседание и приема Конституция, съгласно която Организацията на ООН за индустриално развитие (ЮНИДО) става специализирана агенция.

Април

4

Комисията приема меморандум за присъединяването на Европейските общности към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

12

Токийският кръг от многостранните търговски преговори на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) достига своята окончателна фаза.

Май

7-3/6

В Манила, Филипините, Общността участва като наблюдател в Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД).

28

В Атина, Гърция, се подписват актовете, свързани с присъединяването на Гърция към Общностите.

Юни

7-10

Европейският парламент се избира за пръв път чрез всеобщи преки избори.

15

Провежда се първото заседание по преговорите за присъединяването на Испания на равнище заместник-министри.

21-22

В Страсбург, Франция, се провежда заседание на Европейския съвет. Съветът постига съгласие за изготвяне на съвместна енергийна стратегия и проучва проблемите, свързани със сближаването на икономическите резултати на държавите-членки.

28

Гръцкият парламент ратифицира Договора за присъединяване. Сейнт Лусия е 57-та държава от групата на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), която се присъединява към Конвенцията от Ломе.

28-29

В Токио, Япония, се провежда Среща на високо равнище за икономиката на Запада.

Юли

1

Ирландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

16-24/8

Общността участва като наблюдател във втората част на осмото заседание на третата Конференция на ООН по морско право.

17-20

В Страсбург, Франция, се провежда първото непълно заседание на пряко избрания Парламент. Симон Вей е избрана за председател с пълно мнозинство по време на второто гласуване.

25

Заседание на Съвета на представителите на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

31

Комисията изпраща на Съвета директива относно правото на граждани на държава-членка да пребивават постоянно на територията на друга държава-членка.

Септември

18

Открива се 34-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). Председателят на Съвета заявява подкрепата на ЕС за продължаване на диалога между развитите и развиващите се страни и подчертава важността на Европейската парична система (ЕПС) и преките избори за Европейски парламент.

19

Общността и нейните държави-членки подписват Конвенция на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания.

Октомври

4

Съдът на Европейските общности публикува консултативно становище относно правомощията на Общността във връзка с международни споразумения и по-специално по отношение на споразумението за стабилизиране относно естествения каучук.

30

Кирибати се присъединява към Конвенцията от Ломе.

31

В Ломе, Того, се подписва втората Конвенция (Ломе ІІ) между ЕИО и групата на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

Ноември

20

Съветът подкрепя резултатите от многостранните търговски преговори на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

26-30

На своето годишно заседание страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) с консенсус официално одобряват резултатите от Токийския кръг преговори.

29-30

В Дъблин, Ирландия, се провежда заседание на Европейския съвет. Разискваните въпроси включват сближаването на икономическите резултати на държавите-членки и бюджетни въпроси, процедурните договорености за разглеждане на доклада на Комитета на мъдреците относно корекции на институционалните механизми и процедури и предложенията за регулиране на селскостопанските пазари.

Декември

13

Парламентът обсъжда резултатите от Токийския кръг и поредица от предложения на Комисията относно търговската политика.

17

Общността подписва споразуменията от Токийския кръг.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top