Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1978

Europeiska unionens historia - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Danmark tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

2

Djibouti deponerar anslutningsinstrumenten för Lomékonventionen vid rådets generalsekretariat.

6

Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening, som undertecknades i februari 1976, träder i kraft.

13

Gemenskapen inleder förhandlingar med Jugoslavien om ett samarbetsavtal som skall ersätta det handelsavtal som löper ut den 30 augusti.

Mars

6-11

Gemenskapen deltar i ett ministermöte i styrelsen för FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Vid mötet diskuteras utvecklingsländernas skuldbörda.

9

Simmenthal-domen. EG-domstolen slår än en gång fast principen om gemenskapsrättens företräde.

22-24

Efter samrådet mellan EEG och Japan i Tokyo offentliggörs ett gemensamt uttalande om de åtgärder som skall vidtas för att lösa problemen i samband med Japans överskott i handelsbalansen gentemot gemenskapen.

28-19/5

Gemenskapen deltar som observatör i den sjunde sessionen vid FN:s tredje havsrättskonferens.

April

3

Gemenskapen och Folkrepubliken Kina undertecknar ett handelsavtal som träder i kraft den 1 juni.

7-8

Europeiska rådet håller möte i Köpenhamn och når en överenskommelse om de första direkta valen till Europaparlamentet. Stats- och regeringscheferna ansluter sig till parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring om respekten för de grundläggande rättigheterna.

Maj

19

Kommissionen avger ett positivt yttrande om Portugals medlemsansökan.

Juni

6

Rådet ger sitt stöd till Portugals ansökan om medlemskap i Europeiska gemenskaperna och inleder förhandlingar.

29-30

Gemenskapen inleder förhandlingar med USA om de problem som uppstår när den amerikanska lagstiftningen om kontroll av giftiga ämnen tillämpas på gemenskapsprodukter.

Juli

1

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

6-7

Europeiska rådet håller möte i Bremen. Det fattar beslut om en gemensam strategi för att uppnå en högre ekonomisk tillväxt och därigenom minska arbetslösheten. Europeiska rådet antar också en plan för att upprätta ett europeiskt monetärt system (EMS).

13

Ett gemensamt uttalande antas om läget i Tokyo-rundan.

16-17

Gemenskapen deltar för andra gången fullt ut i det västliga ekonomiska toppmöte som hålls i Bonn.

24

Förhandlingar om en ny konvention mellan gemenskapen och AVS-länderna inleds officiellt vid ett ministermöte i Bryssel. Konventionen skall ersätta Lomékonventionen som löper ut den 1 mars 1980.

25

Rådet antar ett beslut där tidpunkten för de första direkta valen till Europaparlamentet fastställs.

September

26

Rådet antar samarbetsavtal med Algeriet, Marocko, Tunisien, Egypten, Syrien, Jordanien och Libanon och tilläggs- och finansprotokoll med Israel, Portugal och Malta.

27

Salomonöarna deponerar anslutningsinstrumenten för Lomékonventionen.

Oktober

9

Företrädarna för medlemsländernas regeringar undertecknar vid ett möte i rådet konventionen om Danmarks, Irlands och Storbritanniens anslutning till konventionen om domstolsbehörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område.

24

Den nya konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordvästatlanten undertecknas i Ottawa i Kanada.

November

1

Samarbetsavtalen med tre Maghrebländer (Algeriet, Marocko och Tunisien) och fyra Mashrekländer (Egypten, Syrien, Jordanien och Libanon) samt tilläggs- och finansprotokollen med Israel, Portugal och Malta träder i kraft.

9

Den fjärde trepartskonferensen med deltagande av finans-, social- och arbetsmarknadsministrarna samt företrädare för arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna hålls i Bryssel. Deltagarna diskuterar kommissionens dokument om en samlad politik som bl.a. skall omfatta åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten, intensifiera den strukturella anpassningen, främja arbetsdelning och, i framtiden, ge tjänstesektorn en ökad roll.

29

Kommissionen avger ett positivt yttrande om Spaniens medlemskapsansökan. Förhandlingar skall inledas den 5 februari 1979.

December

4-5

Europeiska rådet håller möte i Bryssel. Det upprättar det ekonomiska monetära systemet som baseras på den europeiska valutaenheten ecu. Europeiska rådet beslutar också att bilda en kommitté bestående av framträdande personer som skall diskutera vilka förändringar av institutionella mekanismer och förfaranden som behövs inför utvidgningen.

19

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar förnyar Roy Jenkins mandat som kommissionsordförande för perioden 6 januari 1979-5 januari 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top