Európska únia

História Európskej únie - 1978

História Európskej únie - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

2.

Džibutsko ukladá prístupové dokumenty k dohovoru z Lomé u generálneho tajomníka Rady.

6.

Barcelonský dohovor o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním podpísaný vo februári 1976 nadobúda platnosť.

13.

Začínajú sa rokovania medzi Spoločenstvom a Juhosláviou o dohode o spolupráci s cieľom nahradiť obchodnú dohodu, ktorej platnosť končí 30. augusta.

Marec

6. - 11.

Spoločenstvo sa zúčastnilo na ministerskom zasadnutí Rady pre obchod a rozvoj UNCTAD, ktoré sa konalo s cieľom prerokovať zadlženosť rozvojových krajín.

9.

Rozsudok vo veci Simmenthal. Európsky súdny dvor posilňuje zásadu prednostného postavenia práva Spoločenstva.

22. - 24.

V Tokiu (Japonsko) sa konajú rokovania o krokoch, ktoré je potrebné prijať na prekonanie problémov spôsobených prebytkom obchodnej bilancie Japonska so Spoločenstvom.

28. - 19. 5.

Spoločenstvo sa zúčastňuje ako pozorovateľ na siedmom zasadnutí Tretej konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve.

Apríl

3.

Spoločenstvo a Čínska ľudová republika podpisujú obchodnú dohodu, ktorá nadobúda platnosť 1. júna.

7. - 8.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dosiahla sa dohoda o prvých priamych voľbách do Európskeho parlamentu; hlavy štátov a vlád sa pripojili k spoločnému vyhláseniu Parlamentu, Rady a Komisie o dodržiavaní základných práv.

Máj

19.

Komisia prijíma kladné stanovisko k žiadosti Portugalska o členstvo.

Jún

6.

Rada prijíma kladné rozhodnutie o žiadosti Portugalska o členstvo v Spoločenstve a začína rokovania.

29. - 30.

Spoločenstvo začína rokovania s USA o problémoch vyplývajúcich z uplatňovania zákona o kontrole toxických látok na výrobky Spoločenstva.

Júl

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

6. - 7.

V Brémach (Nemecko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dosiahla sa na ňom dohoda o spoločnej stratégii na dosiahnutie vyššej miery hospodárskeho rastu s cieľom znížiť nezamestnanosť a naplánovať vytvorenie Európskeho menového systému (EMS).

13.

Prijíma sa spoločné vyhlásenie o stave Tokijského kola.

16. - 17.

Spoločenstvo sa druhýkrát plne zúčastňuje na samite hospodársky vyspelých západných krajín, ktorý sa koná v Bonne (Nemecko).

24.

V Bruseli sa na ministerskom zasadnutí oficiálne začínajú rokovania na dosiahnutie nového dohovoru medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (štátmi AKT) – EHS s cieľom nahradiť dohovor z Lomé, ktorého platnosť končí 1. marca 1980.

25.

Rada prijíma rozhodnutie, v ktorom sa stanovuje obdobie 7. - 10. júna 1979 ako dátum konania prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu.

September

26.

Rada prijíma viaceré dohody o spolupráci s Alžírskom, Marokom, Tuniskom, Egyptom, Sýriou, Jordánskom a Libanonom a doplňujúce finančné protokoly s Izraelom, Portugalskom a Maltou.

27.

Šalamúnove ostrovy ukladajú prístupové dokumenty k dohovoru z Lomé.

Október

9.

Zástupcovia vlád členských štátov na stretnutí na pôde Rady podpísali dohovor o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva k Dohovoru o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

24.

V Ottawe (Kanada) sa podpisuje nový dohovor o viacstrannej spolupráci v severozápadnom Atlantiku.

November

1.

Nadobúdajú platnosť dohody o spolupráci s krajinami Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) a s krajinami Mašreku (Egypt, Sýria, Jordánsko, Libanon) a doplňujúce finančné protokoly s Izraelom, Portugalskom a Maltou.

9.

Na 4. tripartitnej konferencii v Bruseli (Belgicko) sa skúma stimulácia hospodárskeho rastu prostredníctvom zosilnených opatrení štrukturálnej readaptácie, určitých opatrení zameraných na deľbu práce a vyššej úlohy odvetvia služieb v budúcnosti.

29.

Komisia vydáva kladné stanovisko k žiadosti Španielska o členstvo. Rokovania sa začnú 5. februára 1979.

December

4. - 5.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Ustanovil sa na ňom Európsky menový systém založený na európskej menovej jednotke (ECU) a rozhodlo sa o zriadení výboru na skúmanie zmien inštitucionálnych mechanizmov a postupov v súvislosti s rozširovaním.

19.

Zástupcovia vlád členských štátov znovu vymenúvajú pána Jenkinsa za predsedu Komisie na obdobie od 6. januára 1979 do 5. januára 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...
Back to top