Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1978

De geschiedenis van de Europese Unie - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Denemarken neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

2

Djibouti legt bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn akte van toetreding tot de Overeenkomst van Lomé neer.

6

Het Verdrag van Barcelona voor de bescherming van de Middellandse Zee, die in februari 1976 werd ondertekend, treedt in werking.

13

Opening van de onderhandelingen tussen de Gemeenschap en Joegoslavië met het oog op het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die in de plaats zal komen van de handelsovereenkomst die op 30 augustus verstrijkt.

Maart

6-11

De Commissie neemt deel aan de ministersvergadering van de Raad voor handel en ontwikkeling van de UNCTAD die gewijd is aan de problematiek van de schuldenlast van de ontwikkelingslanden.

9

Simmenthal-arrest. Het Europese Hof van Justitie bevestigt dat het Gemeenschapsrecht prevaleert boven het nationale recht.

22-24

Na afloop van de besprekingen tussen de EEG en Japan in Tokio wordt een gemeenschappelijke verklaring bekend gemaakt over de maatregelen die overeengekomen zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek die veroorzaakt wordt door het overschot op de Japanse handelsbalans ten opzicht van de Gemeenschap.

28-19/5

De Gemeenschap neemt als waarnemer deel aan de zevende zitting van de derde Conferentie van de Verenigde Naties over het zeerecht.

April

3

Ondertekening van een handelsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Volkrepubliek China, die op 1 juni van kracht zal worden.

7-8

In de Europese Raad te Kopenhagen, Denemarken, wordt overeenstemming bereikt over de datum van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement; de staatshoofden en regeringsleiders sluiten zich aan bij de Gemeenschappelijke Verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de eerbiediging van de fundamentele rechten.

Mei

19

De Commissie geeft een gunstig advies met betrekking tot het toetredingsverzoek van Portugal.

Juni

6

De Raad spreekt zijn goedkeuring uit over de toetredingsaanvraag van Portugal en opent de onderhandelingen.

29-30

De Commissie opent onderhandelingen met de Verenigde Staten in verband met de problemen die voortvloeien uit de toepassing, op uit de Gemeenschap afkomstige producten, van de Amerikaanse wetgeving inzake de controle op toxische chemische stoffen (Toxic Substances Control Act).

Juli

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

6-7

In de Europese Raad te Bremen, Duitsland, wordt overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke strategie om een grotere economische groei tot stand te brengen teneinde de werkloosheid terug te dringen en over de oprichting van een Europees Monetair Stelsel (EMS).

13

Opstelling van een gezamenlijke verklaring over de stand van zaken bij de onderhandelingen van de "Tokioronde".

16-17

De Gemeenschap neemt voor de tweede keer als volwaardige partij deel aan de Westerse Economische Topconferentie te Bonn, Duitsland.

24

Officiële opening tijdens een ministersvergadering te Brussel van de onderhandelingen die moeten leiden tot de sluiting van een nieuwe ACS-EEG-overeenkomst die in de plaats moet komen van de Overeenkomst van Lomé die op 1 maart 1980 verstrijkt.

25

De Raad stelt het besluit vast waarin de data voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement worden vastgelegd.

September

26

De Raad stelt enkele samenwerkingsovereenkomsten vast met Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Syrië, Jordanië en Libanon, alsook de aanvullende en financiële protocollen met Israël, Portugal en Malta.

27

Neerlegging van de Akte van Toetreding tot de Overeenkomst van Lomé van de Salomonseilanden.

Oktober

9

De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, ondertekenen het Verdrag inzake de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

24

Ondertekening in Ottawa, Canada, van het nieuwe Verdrag inzake de multilaterale samenwerking in het noordwesten van de Atlantische Oceaan.

November

1

Inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomsten met de Maghreblanden (Algerije, Marokko, Tunesië), de Machraklanden (Egypte, Syrië, Jordanië, Libanon) en de aanvullende en financiële protocollen met Israël, Portugal en Malta.

9

Aan de vierde driepartijenconferentie in Brussel, België, wordt deelgenomen door de ministers van financiën, de ministers van economische zaken en de ministers van arbeid en de vertegenwoordigers van de sociale partners. De deelnemers bespreken het document van de Commissie waarin een globale strategie wordt voorgesteld die met name bedoeld is om de groei een impuls te geven, om maatregelen inzake structurele aanpassing en deeltijdse arbeid te stimuleren en, in de toekomst, de rol van de dienstensector te versterken.

29

De Commissie spreekt haar goedkeuring uit over de toetredingsaanvraag van Spanje. De onderhandelingen zullen op 5 februari 1979 van start gaan.

December

4-5

Op de Europese Raad te Brussel, België, wordt het Europees Monetair Stelsel (EMS) ingesteld, gebaseerd op één enkele Europese munt (de ECU), en wordt besloten een comité van vooraanstaande personen in te schakelen om na te gaan welke aanpassingen van de mechanismen en procedures van de instellingen nodig zijn in het vooruitzicht van de uitbreiding van de Gemeenschap.

19

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten benoemen voor een nieuwe periode - van 6 januari 1979 tot en met 5 januari 1981 - de heer Roy Jenkins als Voorzitter van de Commissie.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top